GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi SMŽ
20.12.2017. - Aktualnosti


Sisačko – moslavačka županija, na temelju članka 1. te članka 9. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 17. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) te članaka 1. i 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija kroz Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 610-01/16- 01/15, URBROJ: 2176/01-02-16-1) objavljuje: Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko - moslavačke županije za 2018. godinu


PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata i manifestacija svih korisnika Proračuna Sisačko-moslavačke županije iz područja kulture, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Sisačko-moslavačke županije a koje su od interesa za Sisačko-moslavačku županiju. U programu javnih potreba u kulturi Sisačko–moslavačke županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 28/17) sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, Uredbom i Pravilniku za vrednovanje predloženih program u kulturi Sisačko-moslavačke županije sufinancirat će se:

 • programe/projekte zaštite i očuvanja arheološke baštine, nepokretnih kulturnih dobara
 • programe/projekte/manifestacije udruga u kulturi
 • programe/projekte/manifestacije likovne djelatnosti, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti
 • programi/projekti/manifestacije koji promiču kulturu mladi
 • programe/projekte međunarodne kulturne suradnje
 • izgradnja, održavanje i opremanje ustanova u kulturi

 

OPĆI CILJ JAVNOG POZIVA

Opći cilj javnog poziva je zadovoljavanje dijela javnih potreba na području Sisačko-moslavačke županije.

 

 

 

UKUPNA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE

 • Ukupno planirana vrijednost natječaja je 2.170.000,00 kuna.
 • Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna,
 • najveći iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kuna.

Neće se sufinancirati redovita djelatnost. Ustanove mogu prijaviti najviše četiri (4) projekta dok ostali prijavitelji mogu prijaviti po dva (2). Županijske smotre koje su izlučne za državne smotre pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora kulture sufinancirat će se preko Zajednice kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije. Prijevoz na državne smotre pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora kulture sufinancirat će se preko Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravo predlaganja na Poziv imaju gradovi, općine, ustanove u kulturi, vjerske zajednice, udruge u kulturi, građani, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture u Sisačko – moslavačkoj županiji.

UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PRIJAVITELJ SU SLJEDEĆI

 • upisani su u odgovarajući Registar pravnih osoba i čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
 • su se svojim statusom opredjelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt/manifestacija, koji prijave na javni poziv bude ocijenjen kao značajan (kvaliteta, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojem i strateškim dokumentima, godišnjim programima javnih potreba, odnosno uvjetima javnog poziva;
 • uredno su ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu, uključujući i dostavu izviješća o namjenskom korištenju sredstava;
 • nemaju dugovanje s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Sisačko-moslavačke županije;
 • da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta/manifestacija ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekata, programa javnih potreba, javnih ovlasti;
 • općim aktom imaju uspostavljen modul dobrog financijskog upravljanja i kontrole te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima.

 

KRITERIJI ZA ODABIR PROGRAMA/PROJEKTA/MANIFESTACIJA

O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje župan na temelju prijedloga Kulturnog vijeća.

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga primjenjivat će se sljedeći temeljni kriteriji:

 • Kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa ili projekta,
 • Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa, projekta i manifestacija,
 • Neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju kulturnog života, te kulturni programi, projekti i manifestacije pod pokroviteljstvom Županije Trajan i sustavan utjecaj na korisnike programa, projekta i manifestacije,
 • Održivost programa, projekta i manifestacije,
 • Jasno naveden postupak praćenja, tj. evaluacije,
 • Udio volonterskog rada,
 • Organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu programa, projekta i manifestacija,
 • Usklađenost troškova projekta s planiranim aktivnostima projekta, programa i manifestacija,
 • Realnost troškova projekta, programa i manifestacija u odnosu na rezultate,
 • Kontinuiranost u financiranju i uspješno provedeni projekti, programi i manifestacije,
 • Trajan, sustavan i intenzivan utjecaj na korisnika,
 • Provođenje u suradnji s srodnim udrugama,
 • Odvijanje na području Sisačko-moslavačke županije,
 • Očekivani broj korisnika direktno obuhvaćen programom, projektom ili manifestacijom,

Poziv je otvoren za podnošenje prijava 45 dana od dana objave zaključno s 15.1.2018.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti