GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o izradi V. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine
9.10.2017. - Gradska uprava


Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17.), i članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kutine, na 3. sjednici održanoj dana 21. rujna 2017. godine, donijelo je

  O D L U K U

o izradi V. (ciljanih) izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Grada Kutine

  

Članak 1.

(1)       Donosi se Odluka o izradi V. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“, broj: 03/04, 07/06, 01/07, 7/09, 7/11, 2/13, 2/16) (dalje u tekstu: ciljane IDPPUG Kutine).

 1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE CILJANIH IDPPUG KUTINE

  Članak 2.

 2.  

(1)       Pravna osnova za izradu ciljanih IDPPUG Kutine utvrđena je člancima 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17.; dalje u tekstu: ZPU).

(2)       Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti ciljane IDPPUG Kutine.

(3)   Nositelj izrade ciljanih IDPPUG Kutina je upravni odjel Grada Kutine nadležan za poslove prostornog uređenja (dalje u tekstu: Nositelj).

(4)   Koordinator izrade ciljanih IDPPUG Kutine ispred Nositelja je Pročelnik upravnog odjela nadležanog za poslove prostornog uređenja

(5)       Ciljane IDPPUG Kutine izradit će se i donijeti u skladu sa ZPU-om, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04–ispravak, 163/04 i 9/11) u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa ZPU-om te u skladu s drugim važećim propisima Republike Hrvatske i prostornim planovima šireg područja.

(6)       Uz navedeno u stavku 5. ovog članka, temeljne polazne podatke i odrednice za rješenja, odnosno izradu i donošenje ciljanih IDPPUG Kutine predstavljaju kartografski prikazi, tekstualni dio i odredbe Odluke o donošenju PPUG Kutine („Službene novine Grada Kutine“, br. 03/04, 07/06, 01/07, 7/09, 7/11, 2/13, 2/16) i Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, br. 04/01, 12/10, 10/17; dalje u tekstu: PPSMŽ).

 

 1. RAZLOZI ZA IZRADU CILJANIH IDPPUG KUTINE

  Članak 3.

(1)       Izradi ciljanih IDPPUG Kutine pristupit će se radi:

 1. zahtjeva Hrvatskih cesta d.o.o. za ucrtavanje nove planirane ceste „Kutina (D45)-Lonja-D224“ od čvora Kutina (Kutinsko Selo) i postojećeg čvora Kutina na autocesti A3 do Lonjskog polja u svrhu mogućeg poprečnog povezivanja preko Lonjskog polja do D224
 2. potrebe za djelomičnom revizijom rješenja prostornog plana, a temeljem zahtjeva dostavljenih Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Kutine sukladno članku 85. ZPU-a i nakon provedbe legalizacije prema važećem zakonu i usklađenje sa Prostornim planom uređenja Sisačko-moslavačke županije;
 3. izmjene i dopune temeljem zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezano za planirane, ciljane izmjene i dopune Plana;
  1. OBUHVAT CILJANIH IDPPUG KUTINE

   Članak 4.

(1)       Temeljem planiranih izmjena navedenih u članku 3. ove Odluke, korigirat će se važeći PPUG Kutine u tekstualnom dijelu – Odredbe za provođenje, grafičkom dijelu – kartografskim prikazima i obveznim prilozima – Obrazloženje Plana, u odgovarajućim dijelovima.

(2)       Obuhvat ciljanih IDPPUG Kutine nalazi se unutar obuhvata važećeg PPUG Kutine koji obuhvaća površinu jedinice lokalne samouprave Grad Kutina..

 1. OCJENA STANJA U OBUHVATU CILJANIH IDPPUG KUTINE

  Članak 5.

(1)       Provedbom PPUG Kutine uočena su planska ograničenja vezano uz planirana rješenja (trasa nove planirane ceste, granice građevinskog područja naselja, parametre propisane odredbama za provođenje i sl.). Kako ne postoje zakonska ograničenja za promjenu navedenih parametara ciljanim IDPPUG Kutine moguća je njihova korekcije.

 1. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA CILJANIH IDPPUG KUTINE

  Članak 6.

(1)       Ciljevi i programska polazišta, koji se ovom Odlukom utvrđuju kao planirane ograničene, ciljane izmjene i dopune PPUG Kutine su:

 

 

 

 

 

 1. Tablica s popisom predloženih izmjena i dopuna plana:

  RED.BR.

  TRAŽENA IZMJENA

  k.o.

  k.č.br.

  1.

  proširenje građevinskog područja

  Ilova

  1669

  2.

  odredbe za provođenje

  Kutina

  555, 554

  3.

  proširenje građevinskog područja

  Husain

  711, 710, 706

  4.

  proširenje građevinskog područja

  Šartovac

  46/2, 46/1

  5.

  proširenje građevinskog područja

  Kutina

  9352/1

  6.

  proširenje građevinskog područja

  Repušnica

  3053

  7.

  proširenje građevinskog područja

  Repušnica

  991/3

  8.

  brisanje građevinskog područja

  Repušnica

  760/2

  9.

  proširenje građevinskog područja

  Kutina

  1885/3

  10.

  proširenje građevinskog područja

  Stupovača

  1464/1, 1463

  11.

  proširenje građevinskog područja

  Selište

  4626/7

  12.

  cesta

  Kutina

   

  13.

  proširenje građevinskog područja

  Janja Lipa

  371, 372/1

  14.

  proširenje građevinskog područja

  Janja Lipa

  425/3, 428/2, 429/3, 425/1

  15.

  proširenje K zone

  Husain

  2371/1

  16.

  proširenje građevinskog područja

  Kutina

  9664, 9665

  17.

  proširenje građevinskog područja

  Kutina

  9663

  18.

  koridor dalekovoda

  Kutina

  9463/1

  19.

  proširenje građevinskog područja

  Kutina

  3055/7, 3055/6

  20.

  proširenje građevinskog područja do dubine 65 m

  Kutina

  1614

  21.

  obuhvat DPU groblja Kutina

  Kutina

   

  22.

  proširenje građevinskog područja - ispod koridora

  Kutina

  8310/5

  23.

  proširenje građevinskog područja - ispod koridora

  Kutina

  9475

  24.

  proširenje građevinskog područja

  Zbjegovača

  1363/4, 1364/3

  25.

  proširenje građevinskog područja

  Selište

  1146

  26.

  proširenje građevinskog područja

  Šartovac

  1182/1, 1147/5

  27.

  proširenje građevinskog područja

  Selište

  3853/1

  28.

  proširenje građevinskog područja

  Janja Lipa

  338, 337 i 343/2

  29.

  promjena namjene

  Međurić

  191, 192, 195/1 i 739/6

   

   

 2. Izmjene i dopune temeljem zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezano za planirane, ciljane izmjene i dopune Plana;

  (2)       Izmjene i dopune navedene u članku 3. i stavku (1) ovoga članka jedine su izmjene i dopune koje će se izvršiti u ovim ciljanim IDPPUG Kutine pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati.

  1. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

   Članak 7.

(1)       Za izradu ciljanih IDPPUG Kutine nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeća prostorno-planska dokumentacija važećeg PPUG Kutine.

 

 1. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

  Članak 8.

(1)       Stručno rješenje za izradu ciljanih IDPPUG Kutine pribavit će se od jednog stručnog izrađivača.

 

 

 

 

 1. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODATKE, SMJERNICE I PROPISANE DOKUMENTE) ZA IZRADU CILJANIH IDPPUG KUTINE IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

  Članak 9.

(1) Sukladno utvrđenom opsegu ciljanih IDPPUG Kutine iz članka 3., odnosno članka 6. ove Odluke, javnopravna tijela i osobe, koji za potrebe izrade navedenih izmjena i dopuna daju svoje prethodne zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) iz svoje nadležnosti, a koji temeljem propisa sudjeluju u izradi i donošenju Plana, su:

1.         ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Sisačko-moslavačke županije, Sisak, J. bana Jelačića 6;

2.         MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, Sisak, I. Meštrovića 28;

3.         MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb;

4.         HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;

5.         DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Sisak, Sisak, Ulica
Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26;

6.         URED DRŽAVNE UPRAVE U SMŽ, Služba za gospodarstvo, (nadležna za poslove šumarstva), Ispostava Kutina, Kutina, Ljudevita Posavskog 27

7.        MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220

8.        MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Zagreb, Kralja P. Krešimira IV 1

 

(2)       Popis drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi ciljanih IDPPUG Kutine, i od kojih će se zatražiti dostava zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) iz područja njihove nadležnosti potrebnih za izradu Plana u kontekstu planiranih izmjena i dopuna iz članka 3., odnosno članka 6. ove Odluke, je:

 1. HRVATSKE VODE, VGO za srednju i donju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220;
 2. MUP – POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA, Odjel upravnih i inspekcijskih poslova, Sisak, Trg Lj. Posavskog 1;
 3. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Sisak, A. i S. Radića 30/III;
 4. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za obrt, malo i srednje obrtništvo i turizam, Sisak A. i S. Radića 28;
 5. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektra Križ, Križ, Trg sv. Križ 7;
 6. HOPS d.o.o. Prijenosno područje Zagreb, Zagreb, Kupska 4
 7. HŽ Infrastruktura, Zagreb, Mihanovićeva 12
 8. HRVATSKE ŽELJEZNICE, Služba za planiranje i strategijski razvoj, Mihanovićeva 12, Zagreb
 9. PETROKEMIJA d.d. , Aleja Vukovar 4, Kutina
 10. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3
 11. MJESNI ODBORI - svi

  Članak 10.

(1)       Javnopravna tijela i osobe određeni posebnim propisima iz stavka 1. i stavka 2. članka 9. ove Odluke, biti će pisanim putem obaviješteni o donošenju Odluke o izradi ciljanih IDPPUG Kutine sukladno članku 14. ove Odluke. Sudionici iz stavka 2. ovog članka bit će obaviješteni putem sredstava javnog informiranja.

Naglasit će se da se izrađuju ograničene – ciljane izmjene i dopune PPUG Kutine s ciljevima određenim u članku 3. i članku 6. ove Odluke.

(2)       Sukladno članku 88. ZPU-a, Nositelj izrade će obavijestiti javnost i ostale potencijalno zainteresirane subjekte o izradi ciljanih IDPPUG Kutine:

 1. Na službenoj mrežnoj stranici Nositelja;
 2.    Kroz informacijski sustav Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj;
 3. Objavom u službenom glasilu Nositelja;
 4. Objavom na oglasnoj ploči Nositelja;
 5. Pisanim putem susjedne jedinice lokalne samouprave
  1. ROK ZA IZRADU CILJANIH IDPPUG KUTINE, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU I DOSTAVU ZAHTJEVA I PODATAKA ZA IZRADU PLANA OD STRANE TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM

   Članak 11.

(1)       Utvrđuje se slijedeći osnovni tijek aktivnosti u izradi i donošenju ciljanih IDPPUG Kutine nakon objave i stupanja na snagu ove Odluke, odnosno odabira izrađivača:

 1. Nacrt prijedloga ciljanih IDPPUG Kutine – izradit će se u roku 45 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja zahtjeva javnopravnih tijela za izradu Plana;
 2. Prijedlog ciljanih IDPPUG Kutine – izradit će se u roku 8 kalendarskih dana od dana zaprimanja od strane Naručitelja zaključka o utvrđivanju prijedloga Plana;
 3. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi – izradit će se u suradnji s Nositeljem izrade ciljanih IDPPUG Kutine u roku 30 kalendarskih dana od isteka roka za davanje pisanih primjedaba u javnoj raspravi;
 4. Nacrt konačnog prijedloga ciljanih IDPPUG Kutine – izradit će se u suradnji s Nositeljem izrade u roku od 45 kalendarskih dana od provedene javne rasprave i izrađenog izvješća o javnoj raspravi;
 5. Konačni prijedlog ciljanih IDPPUG Kutine – izradit će stručni Izrađivač u roku 30 kalendarskih dana od dostave zaključka Nositelja o utvrđivanju konačnog prijedloga Plana.

(2)       Ukupno vrijeme izrade ciljanih IDPPUG Kutine po navedenim fazama iznosi 158 kalendarskih dana. U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane Nositelja, vrijeme trajanja javne rasprave i vrijeme potrebno za izradu izvješća o javnoj raspravi te vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja i očitovanja, a na koje će se odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni ovom Odlukom odnosno Ugovorom o izradi ciljanih IDPPUG Kutine sa stručnim izrađivačem.

(3)       Rok za dostavu zahtjeva tijela i osoba iz članka 9., stavak 1. i 2. ove Odluke, vezano uz ciljane izmjene i dopune IDPPUG Kutine, iznosi 15 kalendarskih dana. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima odnosno potencijalno zainteresirani sudionici i javnost u izradi ciljanih IDPPUG Kutine ne dostave zahtjeve, odnosno prijedloge, u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

 1. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE CILJANIH IDPPUG KUTINE

  Članak 12.

(1)       Ciljane IDPPUG Kutina financirat će se iz proračuna Grada Kutine za  2017. i 2018. godinu. Grad Kutina sklopiti će Sporazum o sufinanciranju izrade Plana sa Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb.

 1. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA CILJANIH IDPPUG KUTINE

  Članak 13.

(1)       Do donošenja ciljanih IDPPUG Kutine mogu se odobravati akti kojima se odobravaju zahvati u prostoru u okviru obuhvata ciljanih IDPPUG Kutine sukladno odredbama važećih IDPPUG Kutine.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 14.

(1)       Nositelj izrade dostavit će po jedan primjerak ove Odluke, Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj te javnopravnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima i drugim sudionicima u izradi ciljanih IDPPUG Kutine koji su poimence navedeni u članku 9. ove Odluke. Ostali potencijalno zainteresirani sudionici i javnost, bit će obaviješteni o izradi ciljanih IDPPUG Kutine sukladno stavku 2. članka 10. ove Odluke.

(2)       Javnopravna tijela i osobe navedeni u članku 9. i u stavku 1. ovoga članka, kao i svi ostali zainteresirani mogu važeći IDPPUG Kutine, koji je predmet ovih ciljanih izmjena i dopuna, vidjeti na službenoj mrežnoj stranici Grada Kutine.

 

 

Članak 15.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kutine“.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA

GRAD KUTINA

GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

KLASA: 350-02/17-01/8                                                                    

Urbroj: 2176/03-04/01-17-2                                                                Predsjednik Gradskog vijeća          

Kutina, 21. rujna 2017.                                                                         Davor Kljakić, mag.ing.traff. 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti