GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNadmetanje za prodaju poljoprivrednog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda
13.4.2017. - Gradska uprava


Temeljem  Zaključka Gradonačelnika Grada Kutine od 27. ožujka 2017. godine, GRAD KUTINA  objavljuje  

Nadmetanje za prodaju poljoprivrednog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

 Predmet prodaje:

 poljoprivredno zemljište u Jamaricama, k.č.br. 80/3 ORANICA U SELU, površine 2.154,00  m2, upisana u zk.ul.br. 817 k.o. Jamarica

 Početna cijena:  2.110,92 kn (0,98  kn/m² površine).

 Nadmetati se mogu pravne i fizičke osobe koje na žiro-račun Grada Kutine HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7757 – OIB uplatitelja, uplate jamčevinu u iznosu 10 (deset) posto početne cijene i preslik naloga o plaćanju jamčevine dostave uz ponudu, zajedno sa ovjerenim preslikom Rješenja o upisu u sudski registar ili preslikom domovnice.

 Ponude se šalju  na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12/I; s naznakom: PONUDA   ZA   KUPNJU   ZEMLJIŠTA,  ne  otvarati. Rok dostavljanja ponuda je 10 (deset) dana od dana objave nadmetanja u Moslavačkom listu.

Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka - neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz ovog nadmetanja sadrži i najviši iznos kupovne cijene nekretnine. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

 Kupac snosi  troškove poreza, ovjere i  provedbe kupoprodajnog ugovora.

Ponuđaču koji ne uspije u nadmetanju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

 Informacije na telefon: (044) 692-025, 692-015.

 OBJAVLJENO U MOSLAVAČKOM LISTU DANA 13.04.2017.GODINE

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti