GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta – zajednički pašnjak
7.4.2017. - Natječaj


   Temeljem Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 9/15, 1/16, 7/16, 2/17) i Odluke gradonačelnika o početku postupka raspisivanja javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta – zajednički pašnjak od 7. travnja 2017. godine (KLASA: 320-21/16-01/11, URBROJ: 2176/03-05/07-17-3) gradonačelnik Grada Kutina, dana 7. travnja 2017. godine objavljuje 

J A V N I  P O Z I V

za zakup poljoprivrednog zemljišta – zajednički pašnjak

Zajednički pašnjak je proizvodno-tehnološka cjelina poljoprivrednog zemljišta koje je u naravi pašnjak, livada, sjenokoša i neplodno zemljište namijenjeno zajedničkoj ispaši stoke i peradi, a može se nalaziti unutar ili izvan područja ekološke mreže.

Predmet javnog poziva je davanje u zakup katastarskih čestica u vlasništvu Grada Kutine koje čine zajednički pašnjak i to:

 

K.č.br. u k.o. Repušnica

Oznaka zemljišta

Površina u ha

3925

livada

28,6281

3928/1

livada

15,9647

3928/3

livada

1,2230

 

 

 

 

UKUPNO

45,8158

 

 Zahtjev za korištenje zajedničkog pašnjaka mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje su vlasnici stoke i peradi i upisane su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te zadruge ili neki drugi oblik organizacije koje su organizirane u svrhu zajedničke ispaše na zajedničkim pašnjacima, čiji su vlasnici stoke i peradi i upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Zahtjev sadrži sljedeće:

 • ime i prezime odnosno naziv podnositelja, OIB za fizičke osobe, odnosno MB i OIB za pravne osobe (prilaže se obostrana preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvadak iz sudskog registra za pravne osobe)
 • potvrda o upisu u evidenciju zadruga, udruga ili neki drugi oblik zajedničke organizacije
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • dokaz o stočnom fondu – Izvod iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ) koji izdaje Hrvatska poljoprivredna agencija ili neki drugi dokaz o vlasništvu stoke i peradi (list A ili list C upisa Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)
 • potvrda Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Kutine o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Kutini
 • potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

   

  Zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete javnog poziva, bit će isključeni.

  Svaki odabrani poljoprivrednik dobiva u zakup fizički neodređeni dio zajedničkog pašnjaka u površini proporcionalnoj broju uvjetnih grla stoke i peradi kojih je vlasnik, odnosno proporcionalno broju uvjetnih grla stoke čiji su vlasnici članovi zadruge, ukoliko ukupni broj grla stoke i peradi ne prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za površinu zajedničkog pašnjaka određenom Uvjetima zaštite prirode (KLASA: 612-07/15-01/147, URBROJ: 517-07-2-1-1-15-3, od 15. lipnja 2015. godine) koje je utvrdilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

  Ukoliko ukupni broj grla stoke i peradi prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za površinu zajedničkog pašnjaka navedenog u Uvjetima zaštite prirode iz prethodnog stavka ovog članka, pravo na zakup dijela površine zajedničkog pašnjaka proporcionalno se smanjuje svim poljoprivrednicima koji su se javili na javni poziv.

  Zemljište zajedničkog pašnjaka se ustupa u zakup na vrijeme ne dulje od pet (5) godina, s mogućnošću raskida ugovora prije isteka ugovorenog roka trajanja ugovora u slučaju neispunjenja ugovornih obveza ili nastanka razloga od interesa za Grad Kutinu.

  Zakupnici zajedničkog pašnjaka obvezni su sklopiti sporazum o korištenju zajedničkog pašnjaka koji im je dan u zakup, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, radi utvrđivanja međusobnih prava i obveza zakupnika koja proizlaze s osnova korištenja zajedničkog pašnjaka. Ukoliko zakupnici zajedničkog pašnjaka ne sklope sporazum, ugovor se raskida.

  Sporazumom se određuju prava i obveze potpisnika o korištenju zajedničkog pašnjaka, u odnosu na:

 • -održavanje zajedničkog pašnjaka
 • -napasivanje stoke na zajedničkom pašnjaku
 • planiranja ulaganja u zajednički pašnjak
 • dinamika i način revitalizacije zaraštenih površina zajedničkog pašnjaka
 • čuvanje i zbrinjavanje stoke na zajedničkom pašnjaku (sprječavanje štete, zbrinjavanje uginule stoke i druge obveze propisane posebnim propisima).

 

Zahtjevi se šalju u zatvorenoj omotnici sa naznakom "ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – ZAJEDNIČKI PAŠNJAK – ne otvarati -" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina.

Rok za dostavu je 21. travanj 2017. godine do 12,00 sati (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave oglasa na Oglasnoj ploči Grada Kutine. Javni poziv je objavljen i na internetskim stranicama Grada Kutine. Zahtjevi koji nisu podneseni u roku ili potpuni u smislu uvjeta ovog javnog poziva, bit će isključeni.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

GRADONAČELNIK 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti