GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
23.2.2017. - Natječaj


Klasa: 363-02/17-01/3

Urbroj: 2176/03-06/06-17-1 

od 17. II. 2017.    (67)

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 46. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst), čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 36/95, 70/97,128/99, 57/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), čl. 10. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (Službene novine Grada Kutine br. 4/03, 4/04, 5/04, 11/04, 6/06, 4/07, 6/09 i 6/11.), Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini u gradu Kutini te Plana obavljanja komunalnih djelatnosti u 2017. godini, gradonačelnik Grada Kutine donosi odluku o objavi

JAVNOG NATJEČAJA

za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – asfaltnih i makadamskih prometnica, no­gostupa i parkirališta na području grada Kutine.

I. Predmet natječaja – povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje nerazvrstanih cesta – asfaltnih i makadamskih prometnica, nogostupa i parkirališta na području grada Kutine.

II. Mjesto izvođenja i rok trajanja ugovora

Poslovi iz točke I. ovog natječaja obavljat će se na nerazvrstanim prometnicama u naseljima na području grada Kutine, sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Ugovor se sklapa na rok od 2 godine.

III. Sudjelovanje ponuditelja

Na predmetni javni natječaj mogu se javiti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti koji su preuzeli natječajnu dokumentaciju.

IV. Podizanje natječajne dokumentacije

Natječajna dokumentacija koja sadrži ponudbeni troškovnik, upute i uvjete stavljena je na raspolaganje na internetskoj stranici Grada Kutine, a može se preuzeti i u prostorijama Grada Kutine – Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, P. Preradovića 2, 44320 Kutina, radnim danom od 8 do 13 sati za vrijeme trajanja javnog natječaja.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: (044) 681-081 kod gosp. Mladena Lisaka.

V. Ponuda mora sadržavati:

1. podatke o ponuditelju,

2. dokaz o registraciji za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz sudskog ili trgovačkog registra ne stariji od 6 mjeseci u originalu ili presliku ovjerenom kod javnog bilježnika),

3. izvorni troškovnik ispunjen u cijelosti, sa jediničnom i ukupnom cijenom bez PDV-a, izražen u kunama i ovjeren od ponuditelja,

4. potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja

5. način obračuna i rok plaćanja (nema predujma, rok plaćanja najmanje 30 dana)

6. izjavu za pokriće osiguranja odgovornosti iz predmetne komunalne djelatnosti,

7. izjavu o nepromjenjivosti jediničnih cijena za vrijeme trajanja ugovora,

8. izjavu da će poslove izvoditi vlastitim kapacitetima (zaposlenom radnom snagom te mehanizacijom, opremom, strojevima i alatima), ovjerenu kod javnog bilježnika

9. izjavu, da su svi zaposleni uredno prijavljeni zdravstvenom i mirovinskom osiguranju, ovjerenu kod javnog bilježnika

10. izjavu o nekažnjavanju ovjerena kod javnog bilježnika, u kojoj odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i pravnu osobu,

11. dokaze sposobnosti ponuditelja:

a) financijska i gospodarska sposobnost,

b) tehnička sposobnost,

c) kadrovska sposobnost,

d) nekažnjivost

12. rok valjanosti ponude je 60 dana,

13. potvrdu Upravnog odjela za gosp. i financije Grada Kutine kojom se dokazuje da nema nepodmirenih dugovanja s bilo koje osnove prema Gradu Kutini,

14. izjavu o osiguranju jamstva za dobro ispunjenje ugovornih obveza,

15. jamstvo za ozbiljnost ponude: ponuditelj će za predmetnu nabavu ishoditi i priložiti garanciju banke u iznosu od 100.000,00 kn.

Svi traženi dokazi prilažu se u originalu ili ovjerenom presliku.

VI. Dostava, krajnji rok i otvaranje ponuda

Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima navedenim u natječajnoj dokumentaciji, potrebno je dostaviti za cjelokupan predmet natječaja, u zapečaćenoj omotnici, u pisarnicu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, I kat – neposredno ili putem pošte, preporučenim pismom s naznakom: »Ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta – asfaltnih i makadamskih prometnica, nogostupa i parkirališta na području grada Kutine – ne otvarati«.

Krajnji rok predaje ponude je 10. 3. 2017. godine do 9 sati kod naručitelja, bez obzira na način dostave.

Nepravovremene ponude i ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u natječajnoj dokumentaciji (nepotpune ponude), neće se razmatrati.

Javni natječaj i javno otvaranje ponuda, te procjenu ponuda, provodi stručno povjerenstvo imenovano od strane naručitelja.

Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanog ovlaštenja ili punomoći.

Javno otvaranje ponuda održat će se 10. 3. 2017. godine u 9 sati u prostorijama Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12 – I. kat u Kutini.

VII. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupnom cijenom.

Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere nijedna ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovati u javnom natječaju u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Grad Kutina


Tekst natječaja u NN


Službeni dio

Popis službenih obavijesti