GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOZIV NA STRUKTURIRANI INTERVJU KANDIDATA
4.1.2017. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Stručna služba i opći poslovi
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva
KLASA: 112-06/16-60/2
URBROJ: 2176/03-04/05-17-29
Kutina, 4. siječnja 2017. godine

Na temelju članka 6. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine broj: 100/11.), a vezano na članak 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08.i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Kutini objavljuje

POZIV NA STRUKTURIRANI INTERVJU KANDIDATA

 prijavljenih na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Kutine


I.

Intervju se provodi za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva i koji su prošli prethodnu provjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područna služba Kutina, a to su kandidati za slijedeća radna mjesta:

1. RADNO MJESTO: VIŠI RAČUNOVODSTVENI REFERENT

1. IVAN ZRINŠČAK ANDRIJE HEBRANGA 7, 44320 KUTINA

2. IVA GREBENAR KOLODVORSKA 31, 44320 KUTINA

3. LORENA BOLF RAVNICE 28,44320 KUTINA

4. VALERIJA JELAŠ MATE VEZMARA 2, 44318 VOLODER

2. RADNO MJESTO: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU

1. TAJANA GLOGOVŠEK POLJANI 12C,43290 GRUBIŠNO POLJE

2. IVONA ROŠIĆ PETRA ZRINSKOG 3, 44253 MOŠĆENICA

3. RADNO MJESTO: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. IVAN ILINIĆ MILKE TRNINE 50, 44320 KUTINA

2. MONIKA BOROVIĆ K.P.KREŠIMIRA IV 21, 44320 KUTINA

4. RADNO MJESTO: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

1. DANIJELA OGRESTA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 2B, 20 210 CAVTAT

 

II. 

Ostalim podnositeljima prijava uputit će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih nisu stekli status kandidata, odnosno zbog čega ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva.

Ne postoji zakonska mogućnost osporavanja navedenih obavijesti.

III. 

Kandidati pozvani na intervju (pod. Točkom I.) trebaju doći u Gradsku upravu,

Trg kralja Tomislava 12., Kutina, I kat, soba br. 7 :

- za radno mjesto pod rednim brojem 1. - 16. siječnja 2017. g. u 8:30 sati

- za radno mjesto pod rednim brojem 2. - 16. siječnja 2017. g. u 9:30 sati

- za radno mjesto pod rednim brojem 3. – 16. siječnja 2017. g. u 10:00 sati

- za radno mjesto pod rednim brojem 4. – 16. siječnja 2017. g. u 10:30 sati

Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog održavanja intervjua, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da istom pristupi u naznačeno vrijeme.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako remeti mir i/ili pravila ponašanja, ili ne predoči osobnu iskaznicu. Izabrati će se oni kandidati koji ostvare najviše bodova na intervjuu sukladno traženju polaznika za predmetno radno mjesto, uz uvjet da u izbor kandidata za stručno osposobljavanje ulaze oni kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova predmetnoga intervjua.

IV. 

Intervju će obuhvatit slijedeća područja:

1.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13-pročišćeni tekst) ;

2. Statut Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/09., 3/13. i 4/13-pročišćeni tekst);

3.Odluku o ustrojstvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 5/13)

V. 

 Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine

POVJERENSTVOSlužbeni dio

Popis službenih obavijesti