GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za prijam u službu
8.12.2016. - Natječaj


KLASA:  112-01/16-01/6

URBROJ: 2176/03-04/04-16-1

Kutina, 30. studeni 2016.

 

Temeljem članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Kutine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo i financije:

- savjetnika za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom Grada – 1 izvršitelj/ica  na neodređeno vrijeme, uz probni rad od  3 mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,

- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

- položen državni stručni ispit,

- znanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj regionalnoj) samoupravi.

Uz osobno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

-        životopis,

-        presliku osobne iskaznice,

-        dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

-        dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),

-       potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

-       dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca koji moraju sadržavati vrstu poslova koje je kandidat  obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojemu ih je obavljao),

-        izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

-        osobno potpisanu izjavu  kandidata u izvorniku o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),

-        dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika potvrde, svjedodžbe ili osobno potpisana izjava).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku godine dana od  prijma u službu.

Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr, dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz javnog natječaja.

Na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, u roku 10 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Ne otvaraj – za natječaj za Savjetnika za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom Grada“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme trajanja natječaja kao i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

GRAD KUTINA

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 113/2016 od 7. prosinca 2016.Službeni dio

Popis službenih obavijesti