GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOglas za prijam u službu na radno mjesto – stručni suradnik – upravni referent za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
5.12.2016. - Natječaj


 

 

KLASA:  112-03/16-30/2
URBROJ:2176/03-04/04-16-1
Kutina, 5. prosinca 2016.

                         Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, objavljuje

OGLAS

za prijam u službu na radno mjesto – stručni suradnik – upravni referent za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

 Opći uvjeti za prijam u službu:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost

Posebni uvjeti za prijam u službu:

Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili upravne struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, položen državni stručni ispit, položen stručni ispit po posebnom zakonu (arh. građ.), poznavanje rada na računalu.

 Uz osobno potpisanu prijavu na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslik osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da osoba nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
 • potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
 • dokaz iz kojega je vidljivo poznavanje rada na računalu.

 

Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Služba se zasniva na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice – do povratka odsutne službenice na posao. Probni rok je 2 mjeseca.

Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz oglasa.

Na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr, dostupni su podaci o području provjere znanja i sposobnosti, način provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata, podaci o plaći i opis poslova. (U prilogu)

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, Povjerenstvo za provođenje postupka oglasa, obaviti će prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua.

Na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Grada Kutine objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje pet dana prije održavanja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Prijave na oglas s potrebnim prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, u roku 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Kutini.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom „Ne otvaraj – prijava na oglas za prijam u službu za radno mjesto – stručni suradnik- upravni referent“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

GRAD KUTINA


Službeni dio

Popis službenih obavijesti