GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za obavljanje prijevoza pokojnika
30.11.2016. - Natječaj


Na temelju članka 6. stavak 1. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj: 8/15.), gradonačelnik Grada Kutine donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje prijevoza pokojnika 28. studenog 2016. godine, te se na temelju iste objavljuje

 

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Kutine

 

 1. – PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 

  Predmet javnog natječaja je povjeravanje ugovora na rok od četiri godine za obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka sa područja Grada Kutine od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, prijevoz pokojnika kojima se ne može utvrditi identitet (nepoznatih osoba) i prijevoz pokojnika bez nasljednika.

   

 2. – UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POSTUPAK JAVNOG NATJEČAJA 

  Ponuditelji su u ponudi obvezni navesti poslove, odnosno usluge za koje podnose ponudu za poslove navedene u točki I.:

  1. cijenu prijevoza/km po jednoj umrloj osobi ili posmrtnih ostataka /cijena bez PDV-a/,

  2. cijenu preuzimanja po jednoj umrloj osobi ili posmrtnih ostataka /navesti pojedinačno cijene bez PDV-a na navedeni opis troškova i potrebne opreme/:

  - prijenos, utovar i posprema pokojnika na mjestu smrti – jednokratno/kn;

  - korištenje transportnog sanduka (sa pranjem i dezinfekcijom) – jednokratno/kn;

  - vreća za lijes (PVC) – komad/kn;

  - sakupljanje posmrtnih ostataka na mjestu nesreće sa utovarom u sanduk i vozilo – kn/radni sat;

  - cijena rada za rad van radnog vremena - kn/radni sat;

  - cijena rada za rad noću - kn/radni sat;

  - cijena rada za rad nedjeljom i praznikom - kn/radni sat.

   

  Ponuda obvezuje ponuditelja 3 mjeseca od dana podnošenja ponude.

  Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:

 • dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda,
 • preslika rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje prijevoza pokojnika,
 • potvrda Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Kutine o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Kutini, ne starija od 30 dana,
 • potvrda Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 dana,
 • reference tvrtke za obavljanje prijevoza pokojnika (oprema, vozila za prijevoz pokojnika /broj vozila/, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi),
 • -ovjerena izjava da će kao osiguranje izvršenja ugovora prije zaključenja ugovora Gradu Kutina predati zadužnicu na iznos od 20.000,00 kn.

  Odabir najpovoljnijeg ponuditelja provesti će se prema slijedećim mjerilima: ponuditelj koji ispunjava sve uvjete javnog natječaja, te je ponudio ukupno najnižu cijenu.

  Način i rokovi plaćanja, te ostali uvjeti određuju se ugovorom između izabranog ponuditelja i Grada Kutine.

   

  Ponude se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12/I., 44 320 Kutina, s naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području Grada Kutine«, poštom ili predajom u pisarnicu Grada Kutine, u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja.

  Sjednica povjerenstva za provedbu javnog natječaja na kojoj će se otvoriti ponude, održati će se u sali Gradskog vijeća Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12/I. dana 12. prosinca 2016. god, u 09,00 sati, kojoj mogu prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli ponudu po ovom javnom natječaju.

  Ponude koje ne sadrže isprave navedene u tekstu ovog javnog natječaja, smatrat će se nepravovaljanim i odbaciti kao nepravovaljane.

  Na osnovi pristiglih ponuda povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na slijedećoj sjednici koja će se održati  u roku 8 dana , analizirati će ponude i donijeti prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja na temelju kojeg gradonačelnik donosi odluku o izboru ponuditelja.

  Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

   

  1. - ZAKLJUČENJE UGOVORA

 Gradonačelnik Grada Kutine zaključiti će ugovor o obavljanju prijevoza pokojnika, odnosno usluga na temelju ugovora koje se financiraju iz Proračuna Grada Kutine, s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru istog.

G R A D  K U T I N A

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

 

KLASA: 500-01/16-2

URBROJ: 2176/03-05/3-16-2

Kutina, 30. studeni 2016. god.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti