GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNadmetanje za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda
30.11.2016. - Natječaj


Temeljem Zaključaka gradonačelnika Grada Kutine od 28. studenog 2016. godine, GRAD KUTINA objavljuje 

Nadmetanje za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda

Predmet prodaje su nekretnine:
• k.o. Međurić, zemljište na k.č.br. 111/1 VRT BAŠĆA U SELU sa 202 čhv, upisana u zk.ul.br. 5, u naravi okućnica, bez prilaza na javno-prometnu površinu, nije gradilište. Početna cijena: 3.000,oo kuna.
Jamčevina: 500,oo kn.

• k.o. Kutina, Crkvena ulica, građevinsko zemljište na k.č.br. 3676/1 VOĆNJAK U KUTINI sa 367 m2, upisano u zk.ul.br. 2347, u naravi zelena površina, bez prilaza na javno-prometnu površinu, nije gradilište.
Početna cijena: 108.000,oo kuna.
Jamčevina: 5% od početne cijene.

Ostali uvjeti prodaje:
Nadmetati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje na žiro – račun Grada Kutine HR33 2340 0091 8220 0000 8, Model HR68, poziv na broj: 7757 – OIB uplatitelja, uplate jamčevinu i preslik naloga o plaćanju jamčevine dostave uz ponudu, zajedno s preslikom izvatka iz sudskog registra (pravne osobe) ili preslikom važeće osobne iskaznice (fizičke osobe).

U ponudi treba navesti lokaciju i broj kat. čestice, ukupnu površinu, te cijenu zemljišta koja se nudi.

Ponude se šalju na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12/I; s naznakom: PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE U MEĐURIĆU ( ili U KUTINI ) - ne otvarati. Rok dostavljanja ponuda je 8 (osam) dana, od dana objave nadmetanja u Moslavačkom listu. Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka - neće se razmatrati.
Prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati ni jednu od prispjelih ponuda i to bez obveze da o razlozima neprihvaćanja obavijesti ponuditelja.

Kupac snosi troškove poreza, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora.
Ponuđaču koji ne uspije u nadmetanju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.
Prodaja se obavlja po načelu “viđeno-kupljeno” pa prodavatelj ne odgovara za eventualne materijalne i pravne nedostatke kupljene nekretnine.
Informacije na telefon: (044) 692-025, 692-015.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti