GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
29.11.2016. - Natječaj


Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Kutine za 2016. godinu (KLASA:112-06/16-60/2, URBROJ: 2176/03-04/05-16-1 od 26. veljače 2016. godine), gradonačelnik Grada Kutine raspisuje

 JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja

radnog odnosa u upravna tijela Grada Kutine

za sljedeća radna mjesta

 

 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

 

 1. viši računovodstveni referent - 1 polaznik/ica

         Uvjeti:

         - sveučilišni ili stručni prvostupnik/prvostupnica ekonomske struke

         - poznavanje rada na računalu

   

 2. viši stručni suradnik za poljoprivredu, 1 polaznik/ica

         Uvjeti:

         - magistar/magistra struke ili stručni specijalist/specijalistica agronomske ili šumarske struke

         - poznavanje rada na računalu

   

   UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

   

 3. viši referent za društvene djelatnosti, 1 polaznik/ica

         Uvjeti:

    - stručni prvostupnik/prvostupnica javne uprave

         - poznavanje rada na računalu

   

 4. viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, 1 polaznik/ica

         Uvjeti:

    - magistar/magistra struke ili stručni specijalist/specijalistica društvene struke, ekonomije   

       ili prava

         - poznavanje rada na računalu

   

   UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

   

 5. viši stručni suradnik za zaštitu okoliša, 2 polaznika/ice

          Uvjeti:

 • magistar/magistra struke ili stručni specijalist/specijalistica ekološke, biološke, građevinske ili kemijske struke

  - poznavanje rada na računalu

   

  1. viši stručni suradnik za prostorno uređenje, 2 polaznika/ice

 Uvjeti:

 - magistar/magistra struke ili stručni specijalist/specijalistica arhitektonske, građevinske ili geodetske struke

 - poznavanje rada na računalu

 

STRUČNA SLUŽBA I OPĆI POSLOVI

7.    viši stručni suradnik za kadrovske i opće poslove, 1 polaznik/ca

        Uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
 • poznavanje rada na računalu

 

 Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjet iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12., 120/12.), te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.).

 U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB i MB, adresu stanovanja, broj telefona/mob, te po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju za osposobljavanje.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome odnosno svjedodžbe,
 • presliku osobne iskaznice,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Elektronički radno pravni status-ERPS),
 • potvrdu s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nema ostvarenih prihoda s osnove drugog dohotka,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,
 • izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci),
 • potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka  iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

 Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 Popis prijavljenih osoba Grad Kutina, dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih  uvjeta.

 Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Povjerenstvo za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz strukturirani intervju. U strukturiranom intervjuu kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova sukladno odgovorima na pitanja iz područja nadležnosti upravljanja Grada Kutine. Predmetna područja će biti propisana u pozivu za strukturirani intervju. U izbor kandidata za stručno osposobljavanje ulaze oni kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog određenog broja bodova predmetnoga intervjua.

 Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja strukturiranog intervjua bit će objavljeni na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr) najmanje 5 dana prije održavanja strukturiranog intervjua.

 Odluku o izboru donosi gradonačelnik Grada Kutine.

 Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima.

 S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidati ne ostvaruju status službenika, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.

Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Grad Kutina

 Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu, sa svim traženim prilozima, na adresu: Grad Kutina (za stručno osposobljavanje), Trg kralja Tomislava 12, Kutina, u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr).

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRADONAČELNIK GRADA KUTINE

                                                                          

KLASA: 112-06/16-60/2

URBROJ: 2176/03-04/04-16-25

U Kutini,24. studenog 2016.

Gradonačelnik

 

Andrija Rudić, dipl. nov.

 

 Javni poziv je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Kutina, dana 29. studenog 2016.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti