GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOglas za prijam u službu
29.11.2016. - Natječaj


KLASA:  112-03/16-30/1
URBROJ:2176/03-04/04-16-1 
Kutina, 29. studeni 2016.

Na temelju članka 19. st. 1. i čl. 29. st 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, objavljuje

OGLAS

za prijam u službu na radno mjesto - savjetnik za pravne poslove, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao.
Probni rok je 2 mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvena sposobnost

Posebni uvjeti za prijam u službu:
Magistar prava ili stručni specijalist pravne struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje najmanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu.

Uz osobno potpisanu prijavu na oglas potrebno je priložiti:
- životopis
- preslik osobne iskaznice
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika)
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
- uvjerenje da osoba nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
- potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
- dokaz iz kojega je vidljivo da osoba poznaje najmanje jedan strani jezik
- dokaz iz kojega je vidljivo poznavanje rada na računalu 

Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz oglasa.

Na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr, dostupni su podaci o području provjere znanja i sposobnosti, način provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata, podaci o plaći i opis poslova.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, Povjerenstvo za provođenje postupka oglasa, obaviti će prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua.
 
Na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje pet dana prije održavanja. 
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Prijave na oglas s potrebnim prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, u roku 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Kutini.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom „Ne otvaraj – prijava na oglas za prijam u službu“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.


GRAD KUTINAOglas je objavljen na web stanici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Kutina, dana 29. studenog 2016. godine.
Službeni dio

Popis službenih obavijesti