GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOglas za prijam u službu na radno mjesto - savjetnik za pravne poslove
18.10.2016. - Natječaj


KLASA: 112-01/16-01/3
URBROJ: 2176/03-04/5-16-1
Kutina, 18
18. listopada 2016.

 

Na temelju članka 19. st. 1. i čl. 29. st 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11)  pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, objavljuje

OGLAS

 za prijam u službu  na radno mjesto  - savjetnik za pravne poslove, 1 izvršitelj,  na  određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Probni rok je 2 mjeseca.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

Magistar prava ili stručni specijalist pravne struke, najmanje 3 godine radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima u struci, položen pravosudni ispit, poznavanje najmanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu.

 

Uz osobno potpisanu prijavu na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslik osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslik)
 • dokaz o položenom pravosudnom  ispitu (preslik)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da osoba nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak, (ne stariji od 6 mjeseci)
 • potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka  iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
 • dokaz iz kojega je vidljivo da osoba poznaje najmanje jedan strani jezik
 • dokaz iz kojega je vidljivo poznavanje rada na računalu

 

Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz oglasa.

Na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr , dostupni su podaci o području provjere znanja i sposobnosti, način provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata, podaci o plaći i opis poslova.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, Povjerenstvo za provođenje postupka, oglasa, obaviti će prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua.

Na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje pet dana prije održavanja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Prijave na oglas s potrebnim prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa Trg kralja Tomislava 12., 44320 Kutina, u roku 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Kutini.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom „Ne otvaraj – prijava na oglas za prijam u službu“.

O rezultatima oglasa kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

GRAD KUTINA

 

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti