GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNatječaj za dodjelu stipendija studentima s područja grada Kutine
10.10.2016. - Natječaj


 

Temeljem članka 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13 i 4/13- pročišćeni tekst) i članka 6. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studenata s područja grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/13, 8/14 i 7/15), gradonačelnik Grada Kutine raspisuje

N a t j e č a j

 za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Kutine

                Za akademsku godinu 2016./2017. Grad Kutina će dodijeliti 10 stipendija studentima koji se obrazuju na Sveučilišnim studijima, za sveučilišne prvostupnike i magistre struke s područja Grada Kutine.

               Stipendija iznosi 750,00 kuna i isplaćivat će se za razdoblje trajanja akademske godine.

Za dodjelu stipendije kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

            1. da su državljani Republike Hrvatske

            2. da imaju prebivalište na području Grada Kutine

            3. da su redovni studenti      

            4. da će se po završetku studija zaposliti na području Grada Kutine

            5. da stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja za školovanje ne koriste po drugoj osnovi

      6. da je student/ica ostvario/la u prethodnoj godini studiranja prosjek ocjena iznad 3,50

            7. da je stekao/la najmanje 50 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini

8. da je student/ica koji savladava upisani studij bez ponavljanja i izmjene programa studija

Stipendije će se dodjeljivati za sljedeće sveučilišne studije, sukladno službenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o deficitarnim zanimanjima na području Grada Kutine, studentima koji se obrazuju u sljedećim zvanjima:

 •  Anglistika
 • Biologija
 • Elektrotehnika
 • Farmacija
 • Fizika – smjer nastavnički
 • Germanistika
 • Građevinarstvo
 • Kemijsko inženjerstvo
 • Logopedija
 • Matematika
 • Medicina
 • Psihologija
 • Računarstvo
 • Socijalni rad
 • Strojarstvo

 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac

   

 2. Preslika osobne iskaznice za podnositelja, a uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice za ostale članove zajedničkog domaćinstva

   

 3. Uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu

   

 4. Prijepis ocjena s fakulteta za redovne studente ili preslika indeksa, potvrda o stečenim ECTS bodovima u prethodnoj akademskoj godini

   

 5. Za studente koji su upisali prvu godinu studija- preslika svjedodžbe o maturi, preslika svjedodžbi za sve četiri godine

   

 6. Potpisana izjava podnositelja da nije korisnik neke druge stipendije

   

 7. Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva (na prijavnom obrascu)

   

 8. Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć)

   

 9. Uvjerenje o prihodima ostvarenim samostalnim radom za članove zajedničkog domaćinstva (obrt, poljoprivreda i slično) – dokaz iz Porezne uprave

   

 10. Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

   

 11. Dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima

   

 12. Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (potvrde obrazovnih ustanova, preslike rješenja, dokazi nadležnih službi...)

 

Dokaz kojim se ostvaruju dodatni bodovi:

 • sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima, student invalid, student bez oba roditelja, student bez jednog roditelja, dijete hrvatskog branitelja, student čiji su roditelji rastavljeni, a nije primalac naknade, studenti kojima su brat ili sestra na fakultetu (do 29 godina), u srednjoj ili osnovnoj školi

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.

Stipendije se dodjeljuju u svrhu školovanja budućih kadrova koji su potrebni Gradu Kutini u narednom razdoblju.

Prijavnica za natječaj može se preuzeti na stranici Grada Kutine  www.kutina.hr, koju s traženom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

Grad Kutina

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Kutina, Trg Kralja Tomislava 12

s naznakom “Za studentske stipendije”

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu i na web stranici Grada Kutine.

Nepotpune, kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Rezultati javnog natječaja i bodovna lista biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Kutine i na službenim Internet stranicama Grada Kutine najkasnije do 12. 11. 2016. godine.

Preslike dokumentacije nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Nakon završenog odabira dokumenti se ne vraćaju kandidatima koji nisu ispunili sve potrebne uvjete natječaja.Službeni dio

Popis službenih obavijesti