GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti



Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Kutina
3.10.2016. - Natječaj


PUČKO OTOVORENO UČILIŠTE KUTINA

KUTINA, S. Radića 3

Na temelju članka 38. i 40. Zakona o ustanovama («N.N.», br. 76. od 16. kolovoza 1993. god.) i članka 29. i 31. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Kutina, UPRAVNO VIJEĆE Pučkog otvorenog učilišta Kutina, donijelo je odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A

za izbor i imenovanje ravnatelja

Pučkog otvorenog učilišta Kutina

 UVJETI:

VISOKA STRUČNA SPREMA društvene struke i najmanje pet godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima koji su u svezi s djelatnošću Učilišta.

Ravnatelj se bira na vrijeme od 4 godine.

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

  1. Životopis s opisom dosadašnjeg rada,
  2. Dokaz o stručnoj spremi,
  3. Domovnicu,
  4. Elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  5. Uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak  (ne stariju od 6 mjeseci),
  6. Program rada Ustanove za mandatno razdoblje.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu shodno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova

(NN 82/08.) prijaviti kandidati oba spola.

Prijave za natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama Grada Kutine i Pučkog otvorenog  učilišta  Kutine na adresu:

Pučko otvoreno učilište Kutina, 44320 K U T I N A, Stjepana Radića 3 s naznakom:

«NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU - NE OTVARATI»

 

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja, te koja sadrži  sve tražene podatke i priloge.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u  roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti