GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNatječaj za prijam u službu
21.7.2016. - Natječaj


Klasa: 112-01/16-01/1
Urbroj: 2176/03-04/5-16-1 od 15. VII. 2016. (2934)

Grad Kutina, Upravni odjel za gospodarstvo i financije i Stručna služba i opći poslovi, na temelju članka 8. i članka 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu:

1. U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE, na radno mjesto:

– viši računovodstveni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

2. u Stručnu službu i opće poslove, na radno mjesto:

– viši stručni suradnik za kadrovske i opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu (pod red. br. 1. i 2.):

  1. punoljetnost
  2. hrvatsko državljanstvo
  3. zdravstvena sposobnost.

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– za radno mjesto pod br. 1.: sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomije, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, položen držani stručni ispit, poznavanje rada na računalu

– za radno mjesto pod br. 2.: magistar struke ili stručni specijalist prava, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Izrazi koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz osobno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– presliku osobne iskaznice,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe),

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca koji moraju sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i razdoblje u kojemu ih je obavljao),

– izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, (ne stariji od 6 mjeseci),

– osobno potpisanu izjavu kandidata u izvorniku o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),

– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik potvrde, svjedodžbe ili osobno potpisana izjava).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku godine dana od prijma u službu.

Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web-stranici Grada Kutine, www.kutina.hr, dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz javnog natječaja.

Na web-stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, u roku od 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom: »Za radno mjesto pod red. br. 1. – ne otvaraj – za natječaj za višega računovodstvenog referenta«, »Za radno mjesto pod red. br. 2. – ne otvaraj – za natječaj za višega stručnog suradnika za kadrovske i opće poslove«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme trajanja natječaja kao i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Grad Kutina

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 67. od 20.07.2016.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti