GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNatječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Kutina
27.4.2016. - E-Oglas


DJEČJI VRTIĆ KUTINA

KUTINA, A. Cesarca 4a

 Klasa: 112-07/16-01/4
Urbroj: 2176-67-16-1
Kutina, 27.04.2016.

             Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97., 107/07. i 94/13) i članka 58. Statuta  Dječjeg vrtića Kutina Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Kutina  raspisuje

NATJEČAJ

 za  imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Kutina

 

Za ravnatelja /icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja :

  •  Ispunjava uvjete za odgojitelja  ili stručnog suradnika  u dječjem vrtiću
  • ( završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili prema zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97., 107/07. i  94/13.)

  • Ima najmanje  pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

  • domovnicu
  • dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu
  • dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su zasnovali radni odnos u vrtiću nakon stupanja na snagu Pravilnika o načinu i uvjetima  polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97., 4/98.)
  • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - kao dokaz duljine radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, odnosno da kandidat nije obveznik polaganja stručnog ispita u skladu sa člankom 32. stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97.,4/98.)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak  (ne stariju od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97.,107/07. i 94/13.)
  • životopis s opisom dosadašnjeg rada
  • program rada za mandatno razdoblje

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku

Na natječaj se mogu shodno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08.) prijaviti kandidati oba spola.

Prijave za natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta  u roku 15 dana  od dana  objave natječaja u Večernjem listu, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dječjeg  vrtića Kutina i Kutina.hr, dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Dječji vrtić Kutina, 44320 K U T I N A, Augusta Cesarca 4a s naznakom:

«NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU - NE OTVARATI»

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja, te koja sadrži  sve tražene podatke i priloge.               

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u  roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ana Štajdohar Vlajsović


Službeni dio

Popis službenih obavijesti