GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
4.4.2016. - E-Oglas


Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Kutini za 2016. godinu (KLASA:112-06/16-60/2, URBROJ: 2176/03-04/05-16-1 od 26. veljače 2016. godine), gradonačelnik raspisuje

 JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja

radnog odnosa u Gradu Kutini

za sljedeća radna mjesta

 1. viši referent za društvene djelatnosti, 1 izvršitelj/ica

         UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

         Uvjeti:

         - Sveučilišni ili stručni prvostupnik javne uprave

         - poznavanje rada na osobnom računalu

   

 2. viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, 1 izvršitelj/ica

         UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

         Uvjeti:

         - Magistar struke ili stručni specijalist društvene struke, ekonomije ili prava

         - poznavanje rada na osobnom računalu

   

 3. viši stručni suradnik za prostorno uređenje, 3 izvršitelja/ice

       UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

 Uvjeti:

- Magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili geodetske struke

- poznavanje rada na osobnom računalu

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju pisanu i osobno potpisanu prijavu Gradu Kutini,  u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih osoba Grad Kutina, dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih  uvjeta.

Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz strukturirani intervju.

Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja strukturiranog intervjua bit će objavljeni na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr.) najmanje 5 dana prije održavanja strukturiranog intervjua.

Odluku o izboru donosi gradonačelnik Grada Kutine.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidati ne ostvaruju status službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.

Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Grad Kutina

Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st. 1 toč 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12., 120/12.), te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.).

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB i MB, adresu stanovanja, broj telefona/mob, te po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju za osposobljavanje.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome odnosno svjedodžbe,
 • presliku osobne iskaznice,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Elektronički radno pravni status-ERPS);
 • Potvrdu s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nema ostvarenih prihoda s osnove drugog dohotka
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,
 • izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)
 • potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka  iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjereni, a osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Grad Kutina (za stručno osposobljavanje), Trg kralja Tomislava 12, Kutina, u roku od 8 ( osam) dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici

Grada Kutine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRADONAČELNIK GRADA KUTINE

 

KLASA: 112-06/16-60/2

URBROJ: 2176/03-04/05-16-3

U Kutini,01. travnja 2016. godine

Gradonačelnik

 

Andrija Rudić, dipl. nov.


Javni poziv je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Kutina, dana 04. travnja 2016. godine.

Rok prijave je 12. travnja 2016. godine.

 

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti