GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiIzvješće o provedenoj Javnoj raspravi
29.1.2016. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Kutina, Trg kralja Tomislava 12

Klasa: 350-02/14-01/3
Urbroj: 2176/03-06/18-16-46
Kutina, 26.01.2016.

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje , Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, kao nositelj izrade, zajedno s Izrađivačem IV. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine, izradio je


IZVJEŠĆE

o provedenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu
IV. (ciljanih) Izmjena l dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine


Na temelju čl. 95. st. 2. Zakona o prostornom uređenju, gradonačelnik Grada Kutine donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga IV. (ciljanih) Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu (KLASA: 350- 02/14-01/3, URBROJ: 2176-03-06/18-15-23 od 30. studenog 2015.). Zaključak se nalazi u privitku (Privitak 1.) i sastavni je dio ovog Izvješća.

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu IV. (ciljanih) Izmjena i dopuna Plana u dnevnom tisku- "Večernjii list" od 7. prosinca 2015., te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (www.mgipu.hr) i Grada Kutine (www.kutina.hr). Javni uvid trajao je 15 dana, od 07. prosinca- 21. prosinca 2015. godine. Tekst objave javne rasprave (Klasa: 350-02/14-01/3, URBROJ: 2176-03-06/18-15-30 od 30. studenog 2015.)., kao i preslike objavljenih oglasa, nalaze se u privitku (Privitak 2.) i sastavni je dio ovog Izvješća.

U skladu s čl. 97 Zakona o prostornom uređenju, nositelj izrade dostavio je i posebnu pisanu obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili su trebala dati zahtjeve za izradu IV. (ciljanih) Izmjena i dopuna Plana (KLASA: 350-02/14-01/3, URBROJ: 2176-03-06/18-15-31 od 30. studenog 2015.):

1. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Sisačko-moslavačke županije, Sisak, J. bana Jelačića 6;
2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku,
Sisak, N. Tesle 17;
3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA l PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;
4. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU l ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;
5. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU l SPAŠAVANJE, Područni ured Sisak, Sisak, Ulica Ivana> Kukuljevića Sakcinskog 26;
6. URED DRŽAVNE UPRAVE U SMŽ, Služba za gospodarstvo, (nadležna za poslove šumarstva), Ispostava Kutina, Kutina, Ljudevita Posavskog 27
7. MINISTARSTVO POUOPRIVREDE, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220
8. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Zagreb, Kralja P. Krešimira IV 1
9. HRVATSKE VODE, VGO za srednju i donju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220;
10. MUP - POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA, Odjel upravnih i inspekcijskih poslova, Sisak, Trg Lj. Posavskog 1;
11. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Sisak, A. i S. Radića 30/111;
12. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za obrt, malo i srednje obrtništvo i turizam, Sisak A. i S. Radića 28;
13. HEP- OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektra Križ, Križ, Trg sv. Križ 7;
14. HOPS d.o.o. Prijenosno područje Zagreb, Zagreb, Kupska 4
15. HŽ Infrastruktura, Zagreb, Mihanovićeva 12
16. HRVATSKE ŽELJEZNICE, Služba za planiranje i strategijski razvoj, Mihanovićeva 12, Zagreb
17. PETROKEMIJA d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina
18. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3

Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi dostavljena javnopravnim tijelima se nalazi u privitku (Privitak 3.) i sastavni je dio ovog Izvješća.

U razdoblju trajanja javne rasprave, Prijedlog IV. (ciljanih) izmjena i dopuna Plana bio je stavljen na javni uvid u prostorijama Grada Kutine i na mrežnim stranicama Grada Kutine.

Javno izlaganje Prijedloga IV. (ciljanih) izmjena i dopuna Plana održano je 16. prosinca 2015. godine u 10,00 sati u prostoru vijećnice Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12 u Kutini. Zapisnik s javnog izlaganja i popis prisutnih nalazi se u privitku (Privitak 4.) i sastavni je dio ovog Izvješća.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog IV. (ciljanih) izmjena i dopuna Plana mogla su se izjaviti usmeno u zapisnik u tijeku javnog izlaganja, upisati u knjigu primjedbi ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12 zaključno do 11. siječnja 2016. godine.

U roku navedenom u objavi javne rasprave, na adresu nositelja izrade mišljenja, prijedloge i primjedbe podnijelo je 10 podnositelja. Izvan roka za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi dostavljeno je 1 mišljenje javnopravni h tijela koje je također razmotreno.

Sukladno članku 102. Zakona, odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obradio je mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i pripremio ovo Izvješće na način određen člankom 103. Zakona.

Sadržaj cijelog dokumenta je dostupan za preuzimanje ispod članka.

 

ZAPISNIK SASTAVILA: 

Valentina Štefančić, dipl.ing.građ.

 

PROČELNIK: 

Mladen Lisak, dipl.ing.agr.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti