GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiUsluge cateringa u sklopu projekta EU - Pučko otvoreno učilište Kutina
21.1.2016. - Natječaj


banner_eu_projekt_pou_kutina

Pučko otvoreno učilište Kutina
Stjepana Radića 3
44320 Kutina
Tel. 044 682-318, fax 044 682-319
E-mail: pou-kutina@pou-kutina.hr


KLASA: 400-01/16-01/01
URBROJ: 2176-102-01/1-16-2


POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Za provedbu postupka bagatelne nabave:
Usluge cateringa u sklopu projekta “E - programi stručnog usavršavanja - palijativna skrb”


UPUTE PONUDITELJIMA

Upute izrađene u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti, dalje Pravilnik (Službene novine Grada Kutine br. 1/15)

Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina, MB:03319083, OIB: 53390324352, telefon 044 682-318, IBAN: HR3323400091822000008 Privredna banka Zagreb, www.pou-kutina.hr Za sve dodatne informacije ponuditelji se mogu obratiti u Pučko otvoreno učilište, Stjepana Radića 3, Ivani Vondra, e-mail: e.programi.poukt@gmail.com, tel 044 682-318.

1. Opis predmeta nabave: Usluge cateringa u sklopu projekta “E - programi stručnog usavršavanja - palijativna skrb”.

2. Procijenjena vrijednost nabave: 56.000,00 kn (bez PDV-a)

3. Mjesto isporuke robe:Ovisno o mjestu održavanja projektne aktivnosti (Kutina, Samobor, Čazma, Zagreb)

4. Rok isporuke:

- Catering - 4 promotivne tribine: veljača-ožujak 2016.
- Osvježenje i ručak: siječanj-ožujak 2016.
- Osvježenje i ručak: siječanj-ožujak 2016.
- Osvježenje i ručak: siječanj-ožujak 2016.
- Catering/Trening: korištenje interaktivnog sustava za e-učenje: travanj-svibanj 2016.
-Catering: travanj-svibanj 2016.
- Catering: travanj-svibanj 2016.
- Catering-Pedagoška palijativna skrb: travanj-svibanj 2016.
- Troškovi ručka i osvježenja za polaznike osposobljavanja Njegovateljica s palijativnim pristupom: lipanj-studeni 2016.

5. Ponuda ponuditelja mora sadržavati:
Ponude moraju sadržavati: naziv i sjedište naručitelja, naziv predmeta nabave, naziv i sjedište ponuditelja, cijenu ponude bez PDV-a i cijenu ponude sa PDV-om, te ispunjeni troškovnik po svim stavkama.

a) Ponudbeni list
b) Troškovnik
c) Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili dr. registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se isti ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Ispravom se dokazuje da ponuditelj ima registriranu djelatnost u svezi predmetom nabave.

Izdavatelj: Trgovački sud, Obrtni ili drugi strukovni registar
Isprava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.

d) Potvrdu Grada Kutine

da ponuditelji nemaju dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu. Isprava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave Poziva na internetskim stranicama naručitelja. Dokazi sposobnosti se prilažu u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Informacije o izdavanju potvrde mogu se dobiti na tel: 044/692-019.
e) Dokazi tehničke i stručne sposobnosti:
e1) Popis ugovora o zadovoljavajućem izvršenju usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak predmeta nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini (Prilog II-obrazac).
Popis ugovora sadrži vrijednost usluge, godinu izvršenja usluge i naziv druge ugovorne strane.

Ako je druga ugovorna strana javni naručitelj, popis kao dokaz o urednom izvršavanju poslova/usluga sadrži ili mu se prilaže najmanje 1 (jedna) potvrda o izvršenju najmanje jednog ugovora čija je vrijednost bez PDV-a minimalno jednaka trećini procijenjene vrijednosti nabave, potpisana ili izdana od strane naručitelja. Ugovori iz popisa koji ponuditelji prilažu moraju biti vezani uz predmet nabave na način da se isti odnose na iste ili slične izvršenje poslova/usluga koja se traži u ovom postupku nabave, odnosno pružanje usluga cateringa.

Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednom izvršenju sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

e2) Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima moraju sadržavati sljedeće podatke (Prilog III-obrazac):
- vrijednost ugovora
- datum potpisivanja ugovora
- mjesto izvršenja ugovora
- navod jesu li usluge izvršene u skladu s pravilima struke te
- navod o uredno izvršenom ugovoru.

6. Tehničke specifikacije: Nije primjenjivo.

7. Način dostave ponude
Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom:

- naziva naručitelja
- naziva ponuditelja
- naziva predmeta nabave i naznakom “ne otvaraj”

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponude se dostavljaju na adresu Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, 44320 Kutina, osobno ili poštom preporučeno.

8. Način izračuna cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:

Cijena ponude se izražava za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti. Cijena ponude piše se u brojkama, a mora biti izražena u kunama.

Cijena je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz troškovnika i ukupne cijene za sve stavke iz troškovnika prema planiranim jediničnim mjerama i količinama i cijenu ponude bez PDV-a (zaokružena na dvije decimale).

9. Rok, način i uvjeti plaćanja: 15 dana po ispostavi računa i dokaza za izvršenje usluge stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Troškovnika.

10. Kriterij odabira ponude: Najniža cijena ponude

11. Razlozi isključenja:

a) ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom na dostavu ponuda
b) ako ponuda nije u skladu s pozivom na dostavu ponuda
c) ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda

12. Rok za dostavu ponuda: 28.01.2016 godine do 12 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno.

13. Stavljanje na raspolaganje poziva na dostavu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda je stavljen na raspolaganje na internetskoj stranici Pučkog otvorenog učilišta Kutina, a može se podići i na adresi Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina.

 

U Kutini, 21. siječnja 2016. godine

Naručitelj Pučko otvoreno učilište Kutina
Odgovorna osoba:


v.d. ravnateljice Ljerka Čorak, prof.


Kutina, siječanj 2016.

banner_eu_projekt_pou_kutina

Službeni dio

Popis službenih obavijesti