GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNI POZIV za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkoj zajednici grada Kutine
14.1.2016. - E-Oglas


Na temelju Odluke Turističkog vijeća Turistička zajednica grada Kutine raspisuje

 

JAVNI POZIV
za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Turističkoj zajednici grada Kutine
na sljedeće radno mjesto:


Voditelj funkcionalnog marketinga i projektnog planiranja, 1 izvršitelj/ica
Uvjeti:
- da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije,
- poznavanje rada na osobnom računalu

 

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu Turističkoj zajednici grada Kutine, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih osoba Turistička zajednica grada Kutine, dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, za provedbu postupka prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će se postupak selekcije kroz intervju.

Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja razgovora bit će objavljeni na web stranici Turističke zajednice (www.turizam-kutina.hr.) najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.

Odluku o izboru donosi zamjenica direktorice Turističkog ureda, u dogovoru s predsjednikom Turističke zajednice grada Kutine.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidati ne ostvaruju status djelatnika, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane pomoći za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa novčanu pomoć osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st. 1. toč. 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12).

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto za koje se prijavljuju te priložiti sljedeće priloge:
- životopis,
- presliku diplome odnosno svjedodžbe,o završenom školovanju
- presliku osobne iskaznice,
- presliku radne knjižice (prve tri stranice radne knjižice i presliku stranica 6. i 7.),
- uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjereni, a osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Osoba koja se prijavljuje na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dostavlja prijavu na adresu: Turistička zajednica grada Kutine (za stručno osposobljavanje), Tržna 8, 44320 Kutina, u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv će biti objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Internet stranici Turističke zajednice grada Kutine.

 

KLASA: 112-06/16-01/1
UR.BR.: 2176-108-02-16-1
Kutina, 12.01.2016.

Marijana Musij
zamjenjuje direktoricu TU

*Objava od 12.01.2016. – 19.01.2016.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti