GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNabava promo materijala u sklopu projekta EU - Pučko otvoreno učilište Kutina
5.1.2016. - Natječaj


banner_eu_projekt_pou_kutina

Pučko otvoreno učilište Kutina
Stjepana Radića 3
44320 Kutina
Tel. 044 682-318, fax 044 682-319
E-mail: pou-kutina@pou-kutina.hr


KLASA: 400-01/16-01/01
URBROJ: 2176-102-01/1-16-2


POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Za provedbu postupka bagatelne nabave:
Dizajn i tisak promotivnih materijala u sklopu projekta “E - programi stručnog usavršavanja - palijativna skrb”


UPUTE PONUDITELJIMA

Upute izrađene u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti, dalje Pravilnik (Službene novine Grada Kutine br. 1/15)

Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina, MB:03319083, OIB: 53390324352, telefon 044 682-318, IBAN: HR3323400091822000008 Privredna banka Zagreb, www.pou-kutina.hr Za sve dodatne informacije ponuditelji se mogu obratiti u Pučko otvoreno učilište, Stjepana Radića 3, Ivani Vondra, e-mail: e.programi.poukt@gmail.com, tel 044 682-318.

1. Opis predmeta nabave: Dizajn i tisak promotivnih materijala u sklopu projekta “E - programi stručnog usavršavanja - palijativna skrb”. Promotivni materijali se dostavljaju na adresu Pučkog otvorenog učilišta Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina.

2. Procijenjena vrijednost nabave: 33.000,00 kn

3. Mjesto isporuke robe: Kutina, Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3

4. Rok isporuke:

- Dizajn promotivnog letka -novi programi usavršavanja: 19.01.2016.
- Tisak promotivnog letka-POU KT: 26.01.2016.
- Promotivni letak-Novi programi usavršavanja za odrasle: 26.01.2016.
- Dizajn promotivnog plakata-Dani otvorenih vrata POU KT: 19.01.2016.
- Tisak promotivnog plakata-Dani otvorenih vrata POU KT: 26.01.2016.
- Dizajn i tiskanje/Brošura/Novi obrazovni programi/A4-8str.: 31.03.2016.
- Kemijska olovka: 26.01.2016.
- Promotivna majica: 26.01.2016.
- Brošura dizajn: 19.01.2016.
- Brošura Tisak: 26.01.2016.
- Roll up baner: 26.01.2016.
- Platnene torbe: 26.01.2016.
- Trajna ploča: 26.01.2016.
- Dizajn letka: 25.03.2016.
- Tisak letka: 31.03.2016.
- Dizajn plakata: 25.03.2016.
-Tisak plakata: 31.03.2016.

5. Ponuda ponuditelja mora sadržavati:
Ponude moraju sadržavati: naziv i sjedište naručitelja, naziv predmeta nabave, naziv i sjedište ponuditelja, cijenu ponude bez PDV-a i cijenu ponude sa PDV-om, te ispunjeni troškovnik po svim stavkama.

a) Ponudbeni list
b) Troškovnik
c) Potvrdu Grada Kutine da ponuditelji nemaju dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu. Isprava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave Poziva na internetskim stranicama naručitelja. Dokazi sposobnosti se prilažu u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Informacije o izdavanju potvrde na tel: 044/692019.

6. Tehničke specifikacije: Navedeno u troškovniku

7. Način dostave ponude

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom:

- naziva naručitelja
- naziva ponuditelja
- naziva predmeta nabave i naznakom “ne otvaraj”

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponude se dostavljaju na adresu Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, 44320 Kutina, osobno ili poštom preporučeno.

8. Način izračuna cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:

Cijena ponude se izražava za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti. Cijena ponude piše se u brojkama, a mora biti izražena u kunama.

Cijena je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz troškovnika i ukupne cijene za sve stavke iz troškovnika prema planiranim jediničnim mjerama i količinama i cijenu ponude bez PDV-a (zaokružena na dvije decimale).

9. Rok, način i uvjeti plaćanja: 15 dana po ispostavi računa

10. Kriterij odabira ponude: Najniža cijena ponude

11. Rok za dostavu ponuda: 12.01.2016 godine do 12 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno.

12. Stavljanje na raspolaganje poziva na dostavu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda je stavljen na raspolaganje na internetskoj stranici Pučkog otvorenog učilišta Kutina, a može se podići i na adresi Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina.

Kutina, 05.01.2016.

v.d. ravnateljice Ljerka Čorak, prof.

Kutina, siječanj 2016.

banner_eu_projekt_pou_kutina

Službeni dio

Popis službenih obavijesti