GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta
29.12.2015. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za komunalni sustav
i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000009
URBROJ: 2176/03-06/15-15-0005
Kutina, 29.12.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD KUTINA HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12
Lokacijska dozvola za građenje nogostupa u
Ulici Kutinska Lipa - dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nogostup u Ulici Kutinska Lipa na katastarskim česticama br. 1986/1, 1986/4, 2242, 2244/1, 2244/2, 2246, 2253/14, 2254, 2260/1, 2260/2, 2261, 3148/1, 3150/18, 3149/1, 3150/1, 3150/2, 3150/3, 3150/4 i 7845 k.o. Kutina.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14. 01. 2016. godine (četvrtak) u vremenu od 9:00 do 11:00 sati, na lokaciji u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje, I. kat, soba 11.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke u postupku.


VIŠA SAVJETNICA
Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti