GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za prijavu programa i projekata za sufinanciranje iz proračuna Grada
16.12.2015. - E-Oglas


Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.) koji je stupio na snagu 1. listopada 2104. godine, jedinice lokalne samouprave, između ostalih, financiraju i ugovaraju provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro na temelju provedenog javnog poziva, odnosno natječaja ili na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba.

U ožujku 2015. godine stupila je na snagu Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.). Uredba obvezuje na primjenu sve davatelje financijskih sredstava iz javnih izvora prilikom financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Uredbom su precizno i jasno definirani uvjeti, osnovni standardi financiranja, osnovni i dodatni uvjeti koje moraju ispunjavati udruge te aktivnosti davatelja financijskih sredstava u provođenju svih postupaka vezanih za dodjelu javnih sredstava udrugama.

Temeljem članka 57. Uredbe, Vlada Republike Hrvatske,  Ured za udruge,  izradila je i objavila na svojim mrežnim stranicama Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe.

S ciljem svrsishodnije i korektnije raspodjele sredstava iz javnih izvora, davanja podrške programima i projektima koji istinski pridonose općem dobru te učinkovitijeg praćenja i vrednovanja programa i projekata financiranih iz javnih izvora, svi davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora dužni su, sukladno članku 60. stavku 1. navedene Uredbe, svoje opće akte kojima se uređuje financiranje i ugovaranje programa i projekata uskladiti s odredbama  Uredbe.

U skladu s Uredbom, Upravni odjel za društvene djelatnosti predložio je a gradonačelnik Grada Kutine donio Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva sredstvima proračuna Grada Kutine. Navedenim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Kutine organizacijama civilnog društva čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Kutine. U Pravilniku je detaljno opisano na koga se primjenjuju odredbe, koji su preduvjeti za financiranje koje osigurava Grad Kutina, mjerila za financiranje, postupci financiranja i ugovaranja, prihvatljivi troškovi, modeli financiranja i udio sufinanciranja, vrijeme trajanja potpore Grada i iznosi, način isplate i ostalo.

Mjere definirane Strategijom razvoja Grada Kutine Strategijom društvenog razvoja(koja je pred donošenjem) usmjerene su na poticanje formiranja novih i jačanje postojećih OCD-a te njihove suradnje s javnim sektorom, jačanje kapaciteta OCD-a za upravljanje i izradu razvojnih projekata, poticanje transparentnosti i prepoznatljivosti OCD-a na području Grada, razvoj partnerstva i umrežavanje na lokanoj i međunarodnoj razini u realizaciji razvojnih prioriteta.

Realizacija navedenih ciljeva bit će dodatno vrednovana u postupcima ocjenjivanja predloženih programa i projekata OCD-a.

Grad Kutina, Upravni odjel za društvene djelatnosti raspisivat će javne pozive za sufinanciranje programa i projekata koji doprinose jačanju kapaciteta OCD-a u Gradu Kutini u 2016. godini prema Godišnjem planu raspisivanja natječaja i to za:

  1. Pružanje zdravstvenih i socijalnih usluga građanima,
  2. Promicanje kulture i obrazovanja
  3. Programe za djecu i mlade
  4. Jačanje digniteta Domovinskog rata
  5. Programe nacionalnih manjina

Grad Kutina u Proračunu za 2016. godinu osigurao je sredstva za jačanje kapaciteta OCD-a za upravljanje i izradu razvojnih projekata financiranih sredstvima iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora kao i sufinanciranje učešća u navedenim projektima. Edukacije će se provoditi kontinuirao tijekom godine dok će se sufinanciranje učešća odobriti prema prijavljenim i odobrenim projektima. Za svaku od aktivnosti prethodno će se sklopiti Ugovor.

Pored navedenih prioritetnih područja, u siječnju 2016. godine raspisat će se natječaj za sufinanciranje Manifestacija koje uključuju i obilježavanje događanja po Mjesnim odborima, dok će se Javnim pozivom za sufinanciranje u aktivnostima Kutinskog ljeta pozvati organizacije civilnog društava i ostale da sudjeluju u kreiranju programa.

Dokumentaciju za provedbu natječaja, na prijedlog Upravnog odjela za  društvene djelatnosti, utvrđuje Gradonačelnik Grada Kutine u okviru donošenja odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge.

Prva pripremljena dokumentacija za provedbu natječaja odnosi se na područje zdravstva i socijalne skrbi. Javni natječaj za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata koje doprinose jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje zdravstvenih i socijalnih usluga na koji se mogu javiti udruge i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera a koje će provoditi programe ili projekte na području Grada Kutine u 2016. godini. Udruge koje su ostvarile financiranje prijavljenih projekata od strane Grada u 2015. godini u navedenom području su: Zaklada Sandra Stojić, Caritas, Udruga slijepih grada Kutine, Udruga invalida rada grada Kutine, Udruga umirovljenika grada Kutine, Udruga umirovljenika Petrokemije, Udruga OSI,  Klub liječenih alkoholičara, Udruga građana „IMPETUS, Udruga „TOPOT“,  Kutinsko dijabetičko društvo i Udruga „UNUK“

Molimo navedene OCD-a ali i ostale, ako zadovoljavaju propisane uvjete, da se odazovu na predmetni natječaj. 


Sve datoteke (.zip)

Obrazac financijskog izvještaja (.xls)

Obrazac proračuna, zdravstvene i socijalne usluge (.xls)Službeni dio

Popis službenih obavijesti