GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiObavijesti i upute kandidatima za radno mjesto komunalni redar
11.11.2015. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje
KLASA: 112-01/15-01/7
URBROJ: 2176/03-04/5-15-3
Kutina, 23. listopada 2015.

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Sukladno članku 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje raspisao je javni natječaj za prijam u službu 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme za radno mjesto Komunalni redar. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br.114 od 21. listopada 2015. godine.

Opis poslova radnog mjesta:

Vrši nadzor i postupanje po odrebama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Odluke o komunalnom redu, propisa i akata iz domene gospodarstva (trgovine, ugostiteljstvo), držanja životinja te drugih propisa i odluka iz nadležnosti komunalnog redarstva. Donosi rješenja i ostale akte u svrhu provedbe propisa iz nadležnosti, izriče prekršajne kazne, predlaže pokretanje prekršajnih i drugih postupaka. Surađuje sa svim odjelima i službama gradske uprave, mjesnim odborima, gradskim ustanovama i tvrtkama u vezi primjene Odluke o komunalnom redu, te koordinira poslove s MUP-om i ostalim nadležnim tijelima. Vodi propisane evidencije i baze podataka. Obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Odjela i voditelja Odsjeka. Za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela i voditelju Odsjeka.

Podaci o plaći :

Mjerila za obračun plaće radnog mjesta propisani su Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10), Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 74/10) i Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službene novine Grada Kutine broj 6/10 i 10/10).

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećane za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za obračun mjesečne plaće u Gradskoj upravi iznosi 2.200,00 kuna, dok se Kolektivnim ugovorom ili odlukom Gradonačelnika ne odredi drugačije.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata:

- provjera znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima – pisani test i

- intervju s Povjerenstvom za provedbu postupka javnog natječaja

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13) članci 1-10., 18-20., 27.-56c

- Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) članci 79.,-82., članci 96.-121

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13., 147/14. i 36/15.) članak 3. i članci 16.-18.

- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) članak 2. i članci 42.-60

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13)

- Prekršajni zakon (NN 107/07., 39/13. i 157/13) – članak 5., članci 31.-34., 41.- 43., članak 239. i članak 245.

- Odluka o komunalnom redu Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 2/02., 12/04., 4/06. i 6/09.)

- Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/14)

- Odluka o uređenju cestovnog prometa na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 7/07., 3/08., 6/09. i 5/10.)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na povjeru znanja, odnosno testiranje, od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta. Također su dužni predočiti izvornik Svjedodžbe o traženoj stručnoj spremi. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet i koji ne predoče izvornik Svjedodžbe neće moći pristupiti testiranju.

Provjera znanja testiranjem traje 60 minuta.

Za vrijeme provjere znanja testiranjem nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom leteraturom, odnosno bilješkama;

- koristiti mobitel ili druga sredstva komunikacije;

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

- razgovarati s ostalim kandidatima;

- na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat Povjerenstvo neće bodovati. Za provjeru znanja testiranjem kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na provjeri znanja testiranjem.

Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, komunikacijske i ostale sposobnosti kandidata potrebne za rad u službi. Rezultati intervjua boduju se dodjeljivanjem određenog broja bodova u rasponu od 1-10, koji se dodaju bodovima ostvarenim na testiranju.

Izvješće o provedenom postupku, prethodno potpisano od svih članova Povjerenstva, dostavlja se Pročelniku.

Uz Izvješće prilaže se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Pročelnik donosi Rješenje o prijmu u službu koje mora biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

GRAD KUTINA


Službeni dio

Popis službenih obavijesti