GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiObavijesti i upute kandidatima za radno mjesto Viši referent za društvene djelatnosti
11.11.2015. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Stručna služba i opći poslovi
KLASA: 112-01/15-01/6
URBROJ: 2176/03-04/5-15-4
Kutina, 23. listopada 2015.

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Sukladno članku 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti raspisala je javni natječaj za prijam u službu jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme za radno mjesto Viši referent za društvene djelatnosti. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 114 od 21. listopada 2015. godine.

Opis poslova radnog mjesta:
Prati zakone i druge pravne akte potrebne za rad Odjela, radi sa strankama, daje informacije korisnicima o ostvarivanju prava iz Odluke o socijalnoj skrbi i drugih oblika pomoći, vodi upravni postupak te donosi rješenja u predmetima ostvarivanja tih prava. Za potrebe Odjela izrađuje prijedloge ugovora, priprema opće akte i pojedinačne akte iz svog djelokruga, sudjeluje u pripremi, izradi i provedbi projekata vezanih uz korištenje EU i drugih fondova. Obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost. Za svoj rad odgovara pročelniku.

Podaci o plaći : 

Mjerila za obračun plaće radnog mjesta propisani su Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10), Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 74/10) i Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službene novine Grada Kutine broj 6/10 i 10/10).
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećane za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za obračun mjesečne plaće u Gradskoj upravi iznosi 2.200,00 kuna, dok se Kolektivnim ugovorom ili odlukom Gradonačelnika ne odredi drugačije.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata:

provjera znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima – pisani test i intervju s Povjerenstvom za provedbu postupka javnog natječaja

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

- Statut Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 06/09, 3/13)
- Zakon o službenicima i namještenicma u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11)
- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09)
- Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/2014)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, odnosno testiranje, od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta. Također su dužni predočiti izvornik Diplome o traženoj stručnoj spremi. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet i koji ne predoče izvornik Diplome neće moći pristupiti testiranju.
Provjera znanja testiranjem traje 60 minuta.

Za vrijeme provjere znanja testiranjem nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom leteraturom, odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga sredstva komunikacije;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
- razgovarati s ostalim kandidatima;
- na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat Povjerenstvo neće bodovati.

Za provjeru znanja testiranjem kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na provjeri znanja testiranjem.
Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, komunikacijske i ostale sposobnosti kandidata potrebne za rad u službi.
Rezultati intervjua boduju se dodjeljivanjem određenog broja bodova u rasponu od 1-10, koji se dodaju bodovima ostvarenim na testiranju. Izvješće o provedenom postupku, prethodno potpisano od svih članova Povjerenstva, dostavlja se Pročelnici za društvene djelatnosti.
Uz Izvješće prilaže se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Pročelnica donosi Rješenje o prijmu u službu koje mora biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

GRAD KUTINA


Službeni dio

Popis službenih obavijesti