GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za prijam u službu
23.10.2015. - E-Oglas


KLASA: 112-01/15-01/6
URBROJ: 2176/03-04/5-15-1
Kutina,  15. listopada 2015.


Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Kutine, temeljem članka 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11)  raspisuju


JAVNI NATJEČAJ


za prijam u službu u


1. Upravni odjel za društvene djelatnosti, na radno mjesto:

    Viši referent za društvene djelatnosti  -  1 izvršitelj na neodređeno  vrijeme, uz probni rad od  tri  mjeseca                                                  

2. Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto

    Komunalni redar  - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca


Opći uvjeti za prijam u službu:

  1. punoljetnost
  2. hrvatsko državljanstvo
  3. zdravstvena sposobnost

Posebni uvjeti za prijam u službu:

-          za radno mjesto pod br. 1.

Stručni  prvostupnik javne uprave, najmanje 1 godina radnog  iskustva na odgovarajućim   poslovima u struci,  položen državni stručni ispit, poznavanje  rada na računalu

-          za radno mjesto pod br. 2.

Srednja stručna sprema tehničke ili upravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, položen vozački ispit B kategorije, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu

Natjecati se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Izrazi koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.


U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti

-          životopis
-          preslik osobne iskaznice
-          dokaz o stručnoj spremi ( preslik diplome za radno mjesto pod br. 1. odnosno preslik završne svjedodžbe za radno mjesto pod red. br. 2. )
-          dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe)
-          Potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-          dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca koji moraju sadržavati vrstu poslova koje je kandidat  obavljao, vrstu stručne spreme za te  poslove i vremensko razdoblje u kojemu ih je obavljao)
-          izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, (ne stariji od 6 mjeseci)
-          osobno potpisanu izjavu  kandidata u izvorniku o nepostojanju zapreka  iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).


Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku godine dana od  prijma u službu.


Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr , dostupan je opis poslova radnog mjesta, podatci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz javnog natječaja.

Na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  za prijam u službu, Trg kralja Tomislava 12., 44320 Kutina, u roku 10 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti  s naznakom :

Za radno mjesto pod red. br. 1.„Ne otvaraj – za natječaj za  Višeg referenta za društvene djelatnosti.“

Za radno mjesto pod red. br. 2. „ Ne otvaraj – za natječaj za Komunalnog redara“


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme trajanja natječaja kao i  dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

                                                                                                                     GRAD KUTINA

Natječaj objavljen u narodnim novinama s 21. listopada 2015.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti