GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNADMETANJE ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
10.10.2015. - E-Oglas


Temeljem Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2011. – 2015. godina (Projekcija 2016.- 2020.) i Zaključka Gradonačelnika od 30.9.2015. godine, GRAD KUTINA  objavljuje

 NADMETANJE ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

prikupljanjem pisanih ponuda

PREDMET PRODAJE je građevinsko zemljište u Kutini, u Poslovnoj zoni Kutina II, u Kutini, jedno gradilište namijenjeno proizvodnim djelatnostima, radionicama, uslužno-sevisnim i sličnim radno-intenzivnim djelatnostima koje štetno ne djeluju na okoliš i to:  k.č.br. 8243/1 oranica sa 2492 m2, k.o. Kutina.

POČETNA CIJENA:  25,oo (dvadesetpet) kn/m².

UVJETI PLAĆANJA: moguće obročno plaćanje sukladno naslovno naznačenom Programu razvoja poslovnih zona.

Kupac snosi sve troškove: ovjere, poreza, provedbe kupoprodajnog ugovora i uknjižbe založnog prava na zemljištu. Založno pravo neće se uknjižiti u slučaju uplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

Polog – jamčevinu u iznosu 10% početne cijene Grad Kutina zadržava kao bespovratna sredstva, u slučaju da investitor odustane od rada u Zoni, odnosno ne ispuni odredbe Programa razvoja poslovnih zona.

Rok za početak izgradnje objekta je dvije godine od potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Kupac ostvaruje povoljnije uvjete plaćanja: komunalnog doprinosa, poreza na tvrtku, komunalne naknade i naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu,  pod sljedećim uvjetima:

1. Dobivanje pravomoćne lokacijske dozvole za građevinu  u roku od pet mjeseci od stupanja u posjed parcele u zoni (stupanjem u posjed smatra se Zaključak Gradskog vijeća o dodjeli parcele poduzetniku).

2. Dobivanje potvrde Glavnog projekta ili pravomoćne građevne dozvole za građevinu,  u roku od pet mjeseci od ishođenja lokacijske dozvole.

3. Ukoliko investitor ne ispuni uvjete iz točke 1. ili 2; a bez opravdanog razloga kojeg odobrava Gradsko vijeće, gubi pravo na parcelu, te je obvezan, u roku od 30 dana, vratiti parcelu u posjed Gradu Kutini. Grad Kutina će vratiti investitoru sva sredstva kojima je plaćeno zemljište, uz zadržavanje pologa u iznosu od 10% od početne cijene.

Ukoliko kupac, u roku tri godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta, predmetno zemljište želi prodati, ili ako nakon isteka roka od tri godine kupac zemljište nije priveo namjeni (izgradio poslovni objekt), dužan je predmetno zemljište ponuditi Gradu Kutina na prodaju, pod istim uvjetima po kojima je zemljište kupio. Svi navedeni uvjeti dodatno će biti uređeni u odredbama Ugovora o kupoprodaji zemljišta.

U ponudi treba navesti brojeve kat. čestica, ukupnu površinu, te cijenu 1m² zemljišta i priložiti Poslovni plan investicije i potpisanu Izjavu o prihvaćanju svih Odredbi Programa razvoja poslovnih zona  Grada Kutine za razdoblje 2011. – 2015. god. (obrazac Izjave preuzeti u gradskoj upravi).

Nadmetati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje na žiro – račun Grada Kutine HR3323400091822000008, Model  HR68, poziv na broj: 7757 – OIB uplatitelja uplate jamčevinu u iznosu 10% početne cijene i preslik naloga o plaćanju jamčevine dostave uz ponudu, zajedno s preslikom rješenja o upisu u sudski registar ili preslikom domovnice (fizičke osobe).

Rok za podnošenje ponuda je osam dana od objave nadmetanja u Moslavačkom listu, a šalju se na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12, s naznakom: PONUDA ZA KUPNJU GRAĐ. ZEMLJIŠTA  PZK II.  – ne otvarati – Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati. Prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati ni jednu od prispjelih ponuda i to bez obveze da o razlozima neprihvaćanja obavijesti ponuditelja.

Zaključak o izboru najpovoljnijih ponuda dostavit će se svim sudionicima natječaja u roku 15 dana od izbora. Ponuđaču koji ne uspije u nadmetanju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

Informacije na tel. 044/692-015, 692-025.

Natječaj je objavljen u ML 07.10.15. a ponude se mogu dostaviti do 15.10.15.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti