GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o poništenju natječaja - komunalni redar
22.7.2015. - Natječaj


KLASA: 112-01/15-01/4
URBROJ: 2176/03-04/05-15-7
Kutina, 20. srpnja 2015.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, temeljem čl. 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN broj 86/08. i 61/11.), donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Poništava se Natječaj za prijam u službu Komunalnog redara- l izvršitelj na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 73. od l. srpnja 2015. godine.

GRAD KUTINA

Službeni dio

Popis službenih obavijesti