GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta GRAD KUTINA
1.6.2015. - E-Oglas


Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za formiranje građevne čestice građevine i gradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - pristupna cesta u PZK 2, trasa 1, 3. skupine građevina, na katastarskim česticama br. 8249, 8238/4, 8248/2, 8236/2, 8235/2, 8234/2, 8233/2, 8232/2, 8231/2, 8230/3 i 8230/1 k.o. Kutina (Kutina, Poslovna zona ll).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.06.2015 u vremenu od 09:00 - 11 :OO sati, na lokaciji - Kutina, Trg kralja Tomislava 12, l kat, soba 11 .

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika , a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Javni poziv (.pdf)

Službeni dio

Popis službenih obavijesti