GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNatječaj za davanje stanova u najam
28.5.2015. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
G R A D   K U T I N A

Temeljem članka 12. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam, a u skladu s  Programom raspodjele stanova s prioritetima raspodjele za 2015. godinu i Odlukom Gradonačelnika, Grad Kutina raspisuje javni


 

N  A  T  J  E  Č  A  J   

 Z A    D A V A N J E    S T A N O V A    U    N A J A M

 

 

A.    STANOVI KOJI SE DAJU U NAJAM:

 

1.      dvosoban stan neto korisne površine 60,41 m2, a koji se nalazi na devetom katu stambeno-poslovne zgrade (Neboder P+9) u Kutini, Dubrovačka broj 2 i

2.      dvosoban stan neto korisne površine 55,18 m2, a koji se nalazi na trećem katu stambeno-poslovne zgrade u Kutini, Andrije Hebranga 12,

 

B.     UVJETI NATJEČAJA:

 

I.                   Na natječaj za davanje stanova u najam navedenih pod točkom A. mogu se prijaviti građani koji udovoljavaju slijedećim kriterijima:

1.      koji su državljani Republike Hrvatske,

2.      koji imaju prebivalište na području Grada Kutina najmanje pet zadnjih godina,

3.       ako podnositelji prijave i članovi njegova obiteljskog domaćinstva nemaju na području Hrvatske u vlasništvu kuću ili stan ili drugu nepokretnu imovinu veće vrijednosti niti ne koriste stan u položaju zaštićenog najmoprimca i

4.      ako se nisu prodajom kuće ili stana ili druge nepokretne imovine veće vrijednosti dovele u teže stambene prilike, odnosno na drugi način otuđile  takvu svoju imovinu u zadnjih 10 godina.

·         Napomena za točku 3. i 4.: Nepokretna imovina veće vrijednosti smatra se svaka takva imovina čija tržišna vrijednost prelazi 20 tisuća EUR-a.

II.                Podnositelji prijava na natječaj dužni su uz prijavu priložiti slijedeće:

1.        domovnicu – može i preslika,

2.        rješenje Policijske uprave o prebivalištu za sebe i članove obiteljskog domaćinstva,

3.        pisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da podnositelj i članovi obiteljskog domaćinstva nemaju na području Republike Hrvatske u vlasništvu kuću ili stan ili neku drugu nepokretnu imovinu veće vrijednosti (čija tržišna vrijednost prelazi 20 tisuća EUR-a) niti ne koriste stan u položaju zaštićenog najmoprimca te da nisu takvu svoju imovinu otuđili u zadnjih 10 godina,

4.        dokaz o stambenom statusu (ugovor o najmu stana ili izjavu o stambenom statusu ovjeru kod javnog bilježnika),

5.        potvrdu poslodavca o upisanom radnom stažu u RH ili ovjerenu presliku radne knjižice,

6.        dokaz o visini primanja za sebe i članove obiteljskog domaćinstva u 2014. godini (Potvrde o dohotku izdane od strane Porezne uprave),

7.        rješenje nadležnog organa o stupnju invalidnosti – za osobe koje su invalidi i

8.        uvjerenje o učešću u Domovinskom ratu i vremenu učešća – za osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu.


III.             Prijave dostavljene na natječaj bez priložene tražene dokumentacije  navedenih pod točkama od B.I.1. do B.I.4. kao i one koje budu dostavljene van roka natječaja neće se uzimati u razmatranje odnosno smatrat će se nevažećim.

Prijave dostavljene na natječaj bez priloženih ostalih dokumenata traženim ovim natječajem pod točkama od B.I.5. do B.I.8. neće biti bodovane po svim točkama za koje nedostaju traženi dokumenti.

C.    ROK NATJEČAJA I  NAČIN  PODNOŠENJA PRIJAVA NA NATJEČAJ:

 

IV.             Rok za prijavu na natječaj za davanje stana u najam je 15 dana računajući od dana objave u “Večernjem listu”.

V.      Prijave na natječaj podnose se neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte Gradu Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina.

D.   REZULATI NATJEČAJA:

 

VI.   Na temelju zaprimljenih prijava po natječaju, Povjerenstvo će utvrditi listu reda prvenstva za davanje stana u najam.


VII.          Lista prvenstva za davanje stana u najam objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Kutina.

VIII.       Podnositelji prijava imaju pravo prigovora na utvrđenu listu reda prvenstva za davanje stana u najam, a prigovori se dostavljaju Gradonačelniku Grada Kutina u roku 8 dana od dana objave liste prvenstva za davanje stana u najam na oglasnoj ploči.

 Službeni dio

Popis službenih obavijesti