GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNatječaj za prijam u radni odnos u Stručnu službu i opće poslove Grada Kutine na radno mjesto - spremačica - dostavljač
21.5.2015. - Natječaj


KLASA: 112-01/15-01/2

URBROJ: 2176/03-04/5-15-2

Kutina, 14. svibnja 2015.


Na temelju članka 19. i čl. 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11)  Stručna služba i opći poslovi Grada Kutine, objavljuje

 

NATJEČAJ


za prijam u radni odnos u Stručnu službu i opće poslove Grada Kutine na radno mjesto  - spremačica - dostavljač – 1 izvršitelj, na  neodređeno vrijeme


Probni rok je 3 mjeseca


Opći uvjeti za prijam u radni odnos:

  1. punoljetnost
  2. hrvatsko državljanstvo
  3. zdravstvena sposobnost

Posebni uvjeti za prijam u radni odnos: završena osnovna škola


Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-          životopis

-          preslik osobne iskaznice

-     preslik svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi

-          elektronički zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-          izvornik uvjerenja da kandidat  nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak, (ne stariji od 6 mjeseci)

-          potpisanu izjavu  kandidata o nepostojanju zapreka  iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u radni odnos.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Postupak prijma u radni odnos obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, kojoj mogu pristupiti smo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Postupak testiranja kandidata provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja.

Intervju se povodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Za svaki dio provjere, kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

 

Na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr , dostupni su  podatci o plaći i opis poslova.


Na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere  znanja i sposobnosti najmanje pet dana prije održavanja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri  sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


Prijave na natječaj s potrebnim prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu  natječaja Trg kralja Tomislava 12., 44320 Kutina, u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom „Ne otvaraj – prijava na natječaj za prijam u radni odnos“.


O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.GRAD KUTINA
Oglas objavljen u Narodnim novinama s 20. svibnja 2015.

Službeni dio

Popis službenih obavijesti