GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta
14.5.2015. - E-Oglas


KLASA: UP/I-350-05/15-01/000005
URBROJ: 2176/03-06/15-15-0009
Kutina, 11.05.2015.Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta 
ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o. za usluge 
HR-1 0000 Zagreb, Krapinska 45 
- dostavlja se 


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokaciiske dozvole za: 

Gradenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacljskog sustava -  SVK privod za T mobile BP Banova Jaruga, 3. skupine, na katastarskim česticama br. 1090, 1091, 1092, 1080, 1088, 3/2, 1089, 200, 261, 297, 296/1, 199/1, 66/2 i 66/1 ko. Banova Jaruga I k.č.br. 549/1 k.o. Međurić 

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21. 05. 2015. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati, na lokaciii Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11. 

III. Pozivu se moze odazvati stranka osobno ili putem svoga opunormoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. 

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. 


VIŠA SAVJETNICA
Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh

Službeni dio

Popis službenih obavijesti