GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta
7.5.2015. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA

Upravni odjel za komunalni sustav
i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenjeKLASA: UP/I-361-03/15-01/000002
URBROJ: 2176/03-06/14-15-0009
Kutina, 07.05.2015.


 • MOSLAVINA d.o.o. 44320 Kutina, Zagrebačka 1 
 • Eko Moslavina d.o.o. 44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 10/1 
 • Lonia d.d., 44320 Kutina, Vinkovačka 2 
 • Državni ured za upravljanje državnom imovinom, 10 000 Zagreb, Dežmanova 10 
 • Grad Kutina, 44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12 
 • Kinderman Ivan, 44320 Kutina, Radićeva 2 
 • Martinić Ana, 44320 Kutina, Radićeva 38 
 • Martinić Zorica, 44320 Kutina, Radićeva 38 
 • Božić Željko, Novska, Bana Josipa Jelačića 25 
 • Belak Suada, 44320 Kutina, Radićeva 46 
 • Mikulić Marija, 44320 Kutina, I.G.Kovačića 100 
 • Kranjčević Dragica, 44320 Kutina, Kneza Domagoja 5 
 • Gelenčir Nada, 43284 Hercegovac, Moslavačka 208 
 • Prpić Siniša, 44320 Kutina, Radićeva 50 
 • Podvalej Ivana, 44320 Kutina, Radićeva 52 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta 

 • -  dostavlja se 


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) gospodarske namjene, poslovne djelatnosti, upravna zgrada, 3. skupine, na katastarskoj čestici k.č.br. 8170/1 k.o. Kutina (Kutina, Zagrebačka 1). 

II. U spis je priložen glavni projekt zajedničke oznake 31/12 od rujna 2014.godine, glavni projektant Nikola Mustapić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, broj ovlaštenja A 3677 ( Konzalting d.o.o. Zagreb, Ulica SR Njemačke 10, OIB 17693560053) na temelju kojeg se izdaje građevinska dozvola. 

III. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.05.2015. godine od 9,00 do 12,00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11. 

IV. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese. 

V. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana. 

VI. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


VODITELJ ODSJEKA

Eduard Gelešić, dipl.ing.građ. 

Službeni dio

Popis službenih obavijesti