GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za izbor suvenira
17.4.2015. - Natječaj


Na temelju članka 46 Statuta Grada Kutine  («Službene novine Grada Kutine» 6/09 i 3/13 ) gradonačelnik Grada Kutine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR SUVENIRA

  I. PREDMET NATJEČAJA

Izbor suvenira Moslavine.

 II. UVJETI NATJEČAJA

Na natječaj se mogu javiti:

1. pravne i fizičke osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području EU.

 III. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI:

1. Prijavni obrazac SUV-KT u kojem je naveden naziv, opis i namjena suvenira, naziv materijala izvedbe, obrazloženje ideje, podaci o autoru i prodajna cijena suvenira (objavljen na web stranici Turističke zajednice Grada Kutine www.turizam-kutina.hr)

2.Dokaz o prebivalištu na području EU (kopija osobne iskaznice/putovnice ili uvjerenje o prebivalištu)

3.Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Kutini i potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj s osnova poreza, doprinosa i drugih obveza (ne starija od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

4.Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe koja je ovlaštena za potpisivanje ugovora (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

5.Primjerak suvenira

Za svaki prijedlog suvenira potrebno je ispuniti prijavni obrazac SUV-KT

 IV. KRITERIJI ZA ODABIR SUVENIRA 

                        KRITERIJ

                  Broj bodova

1. Povezanost suvenira s tradicijskim, kulturnim, povijesnim i prirodnim obilježjima moslavačkog područja

                       0-5                    

2. Materijal za izradu mora biti prirodan, ekološki prihvatljiv (keramika, kamen, metal, staklo, drvo, papir)

                       0-5

3. Autentičnost

                       0-5

4.Kvaliteta izrade

                       0-5

5. Estetika

                       0-5

6. Ekologija

                       0-5

7. Originalnost

                       0-5

8. Prepoznatljivost osobitosti moslavačkog kraja

                       0-5

UKUPNO:

 

 

 

Prijedlozi mogu biti umjetnički, obrtnički i rukotvorine. Mogu se povezati različite izvedbe u jednu cjelinu/paletu.

Predloženi suvenir mora načinom izrade biti pogodan za izradu u većem broju izgledom potpuno jednakih primjeraka i o cjenovnoj prihvatljivosti suvenira.

 

V. POSTUPAK ODABIRA SUVENIRA 

Svaki autor može dostaviti ukupno najviše tri prijedloga, a na Javni natječaj se mogu prijaviti isključivo predmeti koji do dana raspisivanja natječaja nisu prezentirani u javnosti.

Suveniri se dostavljaju u originalnoj veličini i primjerenom pakiranju.

Prva tri nagrađena suvenira ostvaruju novčanu nagradu u bruto iznosu kako slijedi:

1.NAGRADA 37.800,00 Kuna

2.NAGRADA 26.500,00 Kuna

3.NAGRADA 11.300,00 Kuna

Jedan autor može osvojiti jednu nagradu.

S nagrađenim autorima Grad Kutina potpisati će ugovor o otkupu određenog broja suvenira za potrebe prezentacije Grada Kutine. Ugovorom će se definirati cijena suvenira sukladno prodajnoj neto cijeni suvenira iskazanoj u Prijavnom obrascu na javni natječaj za izbor suvenira (Obrazac SUV-KT).

Ugovor se potpisuje na vremenski rok od dvije godine s mogućnošću produljenja.

Pristigle radove ocjenjivati će Povjerenstvo imenovano od strane Gradonačelnika Grada Kutine.

Zadaće Povjerenstva su: obrada, ocjena valjanosti, bodovanje i izrada rang liste zaprimljenih prijava sukladno kriterijima iz ovog Natječaja. O poduzetim radnjama Povjerenstvo je dužno izraditi zapisnik i pripremiti nacrt prijedloga Odluke o odabiru suvenira.

Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani izložiti će se u Turističkoj zajednici Grada Kutine i ne vraćaju se autorima.

 VI. ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za dostavu prijava je 15.svibnja 2015. godine do 14h bez obzira na način dostave. Radovi pristigli protekom navedenog roka neće se razmatrati.

Radovi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTINE

Tržna 8

44320 KUTINA 

s naznakom 

„PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR SUVENIRA – NE OTVARAJ“

Rezultati natječaja biti će dostavljeni pisanim putem svim prijavljenima na natječaj.

Prijavni obrazac SUV-KT dostupan je na web stranici Turističke zajednice Grada Kutine, www.turizam-kutina.hr. 

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja putem e-maila ured@turizam-kutina.hr do 22.04.2015. Pisani odgovori biti će objavljeni do 29.04.2015.

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje: Prijavni obrazac na javni natječaj za izbor suvenira


Službeni dio

Popis službenih obavijesti