GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore u sklopu programa "Kutinsko ljeto 2015."
9.4.2015. - Natječaj


Sukladno Programu rada za 2015. godinu i odluci Turističkog vijeća Turistička zajednica grada Kutine objavljuje


JAVNI POZIV 

Za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore

u sklopu programa „Kutinsko ljeto 2015.“ 


 1. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Grada Kutine (dalje u tekstu: TZGK) za sufinanciranje scenskih, glazbenih i drugih manifestacija koje doprinose promidžbi turizma i grada Kutine kao turističke destinacije i razvoju turističke ponude, a koje se održavaju u okviru i za vrijeme projekta „Kutinsko ljeto 2015“. 

 2. Za dodjelu bespovratnih sredstava kandidirati se mogu organizatori manifestacijapravne osobe (trgovačka društva i obrti) koji su registrirani na području grada Kutine. 

 3. TZGK može organizatoru manifestacije odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova manifestacije, odnosno maksimalno do 2.000,00 kuna po manifestaciji. 

 4. Ukupna sredstva osigurana za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iznose 20.000,00 kuna. 

 5. Prijavitelju (organizatoru) događanja moguće je odobriti do dvije ponude. 

 6. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova koje organizator ima u organizaciji događanja koje prijavljuje. 

 7. Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti za:
  • troškovi izvođača,
  • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.), 
  • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije, 
  • troškove smještaja te putne troškove izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora, 
  • usluge zaštitarske službe, 
  • druge opravdane troškovi neposredne organizacije manifestacije. 

  • Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za: 

  • troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, 
  • studijska putovanja, itd.) sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

 8. Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u periodu od 17.06.2015.-26.07.2015. godine, za vrijeme održavanja „Kutinskog ljeta 2015.“.

 9. Manifestaciju može kandidirati samo jedan organizator/suorganizator. Ako više (su)organizatora kandidira istu manifestaciju, potporu može dobiti samo glavni organizator. U slučaju da dva pravna subjekta partnerski organiziraju zajedničko događanje na javnom prostoru Grada Kutine, sredstva potpore događanju bit će uvećana 50% od maksimalno određenog iznosa po jednom događanju sukladno točki 3. ovog Javnog poziva, odnosno maksimalno do 3.000,00 kuna. 

 10. Za kandidiranje manifestacija za dodjelu bespovratnih sredstava potpore organizator mora dostaviti:

  • Popunjeni obrazac ZAHTJEVA koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na web stranicama www.turizam-kutina.hr)
  • troškovnik provedbe manifestacije za koju se organizator kandidira 
  • dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika izvoda iz Trgovačkog ili drugog odgovarajućeg registra), 
  • ovjerenu potvrdu o nepostojanju duga organizatora prema Gradu Kutini i Turističkoj zajednici grada Kutine (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja) 

 11. Prijave za dodjelu bespovratnih sredstava razmatra Povjerenstvo TZGK. Odluku o odabiru projekata i dodijeli bespovratnih sredstava donosi Turističko vijeće TZG Kutine na prijedlog Povjerenstva. 

 12. U slučaju prijave programa koje Povjerenstvo procijeni da nije u skladu s točkom 1. ovog Javnog poziva, Povjerenstvo ima pravo ne uvažit istu prijavu programa. 

 13. TZG Kutine s korisnikom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta. Korisnik dodijeljenih bespovratnih sredstava dužan je pružiti dokaze o namjenskom korištenju istih putem Obrasca za izradu izvješća koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na web stranicama www.turizam-kutina.hr). 

 14. Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke 10., podnose TZGK. Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore manifestacijama „Kutinsko ljeto 2015.“ – ne otvaraj“

  Kandidature se šalju ili osobno dostavljaju na adresu:

  Turistička zajednica Grada Kutine
  Tržna 8,
  44320 Kutina 

 15. Rok za podnošenje kandidature je do 22. travnja 2015. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 22. travnja 2015. godine). 

 16. Popis manifestacija kojima će biti odobrena potpora biti će objavljen na internetskim stranicama TZGK (www.turizam-kutina.hr) u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore. 

 17. Kandidature koje se neće uzeti u razmatranje:

  • kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke 10.,
  • kandidature koje se ne dostave u roku,
  • organizatori koji su dužnici prema Gradu 
  • organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine, a koji nisu platili dospjele obveze 

 18. TZGK će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru 15 dana nakon realizacije manifestacije i po primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene propisanim Obrascem za izradu izvješća. 

 19. TZGK ima pravo nadzora/praćenja realizacije manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako TZGK utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost. 

Dodatne informacije:

Isključivo pisanim putem, na e-mail: ured@turizam-kutina.hr
 

Kutina, 08. travnja 2015.

Direktorica:

Ivana Grdić


Službeni dio

Popis službenih obavijesti