GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrađevinska dozvola za građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - III faza
2.4.2015. - E-Oglas


Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, rješavajući po zahtjevu investitora Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, na temelju članka 101. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Dozvoljava se građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Kutine – III faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina – centar, 3. skupine, na katastarskim česticama 7833/1; 7813/1; 7787/1; 7814/2; 7834/1; 4317; 8428/2; 8456/1; 8456/3; 8456/4; 8455; 8454; 8453; 8452; 8451; 8450; 8449; 8448; 8447; 8446/2; 8445; 8444; 8443; 8442, 8441; 8440; 8439; 8438; 8436; 8435; 8434/2; 8433; 8430; 7827; 3592/2; 7833/1; 3621; 3612; 4317; 7834/1; 8411/1; 9805; 9806/1, k.o. Kutina, po zahtjevu koji je zatražio investitor Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, u skladu sa glavnim projektom.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti