GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis
5.11.2014. - E-Oglas


     Grad Kutina, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor „Petrokemija“ d.d. tvornica gnojiva Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008, na temelju članka 142. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/2013. dalje u tekstu: Zakon), objavljuje

J A V N I   P O Z I V

I.       Pozivaju se stranke u postupku prema članku 141. stavku 1. Zakona (stranke u postupku su podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola) da izvrše uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole radi izjašnjanja za:

- građenje građevine infrastrukturne namjene, 3. skupine: visokotlačni cjevovod plina od PMRS Kutina 1 do postrojenja amonijak na katastarskim česticama br. 9131/1, 9131/2, 9149/10, 9231, 9235, 9236, 9237/2, 9254, 9255, 9280/2, 9299, 9300, 9301, 9302/2, 9308/1, 9308/2, 9309, 9310, 9311, 9346/1, 9346/2, 9347/1, 9347/2, 9353, 9354/1, 9354/2, 9354/3, 9355, 9356, 9357, 9358, 9359/1, 9360/1, 9360/2, 9361, 9362, 9363, 9364, 9365, 9366, 9367, 9368/1, 9368/2, 9368/3, 9369, 9370, 9371, 9372/1, 9372/2, 9373, 9374, 9375, 9376, 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9821 i 9824 k.o. Kutina i katastarske čestice br. 2371/4, 2461/2, 2462, 2470, 2472, 2473, 2475, 2509, 2510 i 2512 k.o. Husain.

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti u Gradu Kutini, Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje, Trg kralja Tomislava 12, I kat soba br. 11 dana 20. 11. 2014. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.     Ako se stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati pozivu za uvid u spis predmeta, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid, u kojem slučaju je stranka dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu.
Službeni dio

Popis službenih obavijesti