GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrađevinska dozvola
7.10.2014. - E-Oglas


Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, rješavajući po zahtjevu investitora „KLIK PAR“ d.o.o. iz Kutine, Baranjska bb, OIB 51093370468 na temelju članka 101. stavak 1.   Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje građevinsku dozvolu. dozvoljava se građenje građevine poslovne namjene – proizvodnja piljenog furnira i drvenih elemenata 3. skupine, na katastarskoj čestici br.8247/2, k.o. Kutina , po zahtjevu koji je zatražio investitor „KLIK PAR“ d.o.o. iz Kutine, Baranjska bb, OIB 51093370468, u skladu sa glavnim projektom.

Građevinska dozvola (.pdf)

Službeni dio

Popis službenih obavijesti