GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Privremeni pročelnik Snježana Šlabek-Ohman

Tel. 044/692-036
Fax. 044/692-029
Email: prostorno@kutina.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 

Upravni odjeli za prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja poslove koji se odnose na: 

 • praćenje stanja u prostoru, pripreme akata u svezi praćenja stanja u prostoru;
 • pripreme i praćenja izrade dokumenata prostornog uređenja, priprema akata u vezi s donošenjem dokumenata prostornog uređenja, praćenje ostvarenja dokumenata prostornog uređenja, vođenje dokumentacije o prostoru te drugi upravni i stručni poslovi prostornog planiranja;
 • vođenja i održavanja katastra vodova, registra ulica, kućnih brojeva, izvorne  i grafičke evidencije naselja i granica naselja;
 • uspostave i vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja;
 • koordinacija između svih upravnih odjela i korisnika proračuna kroz informacijski sustav gospodarenja energijom;
 • obavljanje geodetskih poslova;
 • zaštitu i očuvanje kulturne baštine te određivanje mjera zaštite i nadzor nad njihovim provođenjem
 • izdavanja lokacijskih odobrenja i odobrenja za gradnju, te drugih akata vezanih za gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja (lokacijske dozvole, građevinske dozvole, rješenja o promjeni namjene građevine i sl.)
 • i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. 

ZAKONSKI OKVIR

 • Zakon o prostornom uređenju

http://www.zakon.hr/z/689/Zakon-o-prostornom-uređenju

 • Zakon o gradnji

http://www.zakon.hr/z/690/Zakon-o-gradnji

 • Zakon o građevinskoj inspekciji

http://www.zakon.hr/z/691/Zakon-o-građevinskoj-inspekciji