GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Upravni odjel za komunalni sustav

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje

P. Preradovića 2

Pročelnik

Mladen Lisak, dipl. ing
Tel. 044/681-168
Fax. 044/681-082
Email: komunalno@kutina.hr
lisak@kutina.hr

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

 obavlja poslove komunalnog gospodarstva, te analitičko-planske i druge stručne poslove vezane uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja za područje unutar administrativnih granica Grada Kutine, propisane člankom 26. stavkom 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji(„Narodne novine“ br.76/07,38/09,55/11,90/11 i 50/12) i člankom 1. Odluke o povjeravanju poslova izdavanja akata vezanih za gradnju, koju je donijela Skupština Sisačko-moslavačke županije na 19. sjednici, KLASA:023-01/08-01/03; URBROJ:2163/1-01/4-08-4,od 13. listopada 2008. godine, a na koju je Središnji državni ured za upravu 19. siječnja 2009. godine dao suglasnost,KLASA:023-01/08-01/238; URBROJ: 515-12-01/1-09-3. Poslovi upravnog odjela razvrstani su u slijedeće skupine:

I. skupina – KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRAĐENJE
II. skupina - PROSTORNO UREĐENJE
III. skupina - ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE
IV. skupina - PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA
V. skupina - IZDAVANJE AKATA VEZANIH ZA GRAĐENJE
VI. skupina – POMOĆI I OSTALO

 I. skupina poslova - KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRAĐENJE – odnosi se na:
- pripremu i praćenje izrade dokumenata projektiranja potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata po programima svih upravnih odjela Grada,
- izradu troškovnika i obavljanje investitorskog nadzora (osim zakonski obveznih nadzora ovlaštenih ing. po posebnom zakonu) za sve tekuće i investicijsko održavanje, za održavanja u objektima osnovnih škola, predškolskih i drugih gradskih ustanova kojima je osnivač Grad, osim tekućeg održavanja imovine iz djelokruga Odjela za gospodarstvo i financije;
- djelovanje i razvoj komunalnog gospodarstva u cilju osiguranja uvjeta za održivi razvitak komunalnih djelatnosti, za odvijanje urbanog prometa i razvitak prometne infrastrukture, te posebno u tom smislu:
  1. planira kapitalne projektne zahtjeve u području komunalnih djelatnosti,
2.priprema, organizira i prati ostvarivanje kapitalnih projekata u području komunalnih djelatnosti koj i se u cijelosti financiraju proračunskim sredstvima Grada,
3. sudjeluje u pripremi, organizaciji i praćenju ostvarenja kapitalnih projekata u području komunalnih djelatnosti koje se djelomično financiraju proračunskim sredstvima Grada,
4. surađuje s tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj je nadležnosti razvoj i održavanje komunalne infrastrukture drugog javnog dobra od interesa za Grad (elektrodistribucijski sustav, telekomunikacijski sustav, državne i županijske ceste, vodno dobro i dr.), te potiče na poduzimanje aktivnosti i ostvarenje projekata u smislu poboljšanja stanja,

- utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente, te praćenje, analiziranje i predlaganje mjerila za poboljšanje njihove naplate u svrhu osiguravanja namjenskih sredstva za izgradnju i održavanje objekata i uređaja u području komunalnih djelatnosti;
- obavljanje poslova komunalnog redarstva, te provođenje komunalnog reda,
- obavljanje poslove iz područja prometa i veza, uređenja i održavanja objekata i uređaja u vlasništvu Grada temeljem koordinacije sa drugim nadležnim odjelima
- donošenje i provedba programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te provodi stručni nadzor nad obavljanjem poslova koji se odnose na građenje i održavanje infrastrukture Grada - izrađuje projektnu dokumentaciju za potrebe gradskih investicija;
- praćenje natječaja europskih institucija i mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata te predlaganje kapitalnih projekata koji se mogu financirati od strane europskih bankarskih i drugih organizacija;
- obavljanje i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno aktima Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

II. skupina poslova - PROSTORNO UREĐENJE - odnosi se na:
- praćenje i analiziranje stanja u prostoru, izradu planskih dokumenata iz područja prostornog i uređenja, te organiziranje i sudjelovanje u izradi dokumenata vezanih za urbani izgled Grada;
- obavljanje poslova oko izrade Generalnog urbanističkog plana, Prostornog plana uređenja i Detaljnih planova za područje Grada,
- praćenje provedbe Generalnog urbanističkog plana, Prostornog plana uređenja Grada te Detaljnih planova;
- vođenje evidencije i čuvanje svih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja;
- vođenje i održavanje katastra vodova, registra ulica, kućnih brojeva, izvorne i grafičke evidencije naselja i granica naselja,
- izradu studija i drugih dokumenata potrebnih za prostornu dokumentaciju, te za izdavanje akata vezanih uz građenje;
- suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave, te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave,
- prikupljanje podataka za izradu GIS-a (Geodetsko informatičkog sustava);
- obavljanje geodetskih poslova,
- obavljanje poslova u pogledu davanja suglasnosti na akte vezane uz građenje;
- praćenje i analiziranje stanja u oblasti osiguranja uvjeta za utvrđivanje mjerila gospodarenja prostorom Grada;
- praćenje analiza i izrada programa mjera za praćenje stanja u prostoru i Izvješća o stanju u prostoru na području Grada;
- praćenje natječaja europskih institucija i mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, te predlaganje kapitalnih projekata koji se mogu financirati od strane europskih bankarskih i drugih organizacija;

 III. skupina poslova - ZAŠTITA OKOLIŠA I BAŠTINE- odnosi se na:
- izradu Studija i Izvješća u vezi zaštite okoliša i zaštite kulturne baštine;
- pripremanje, organiziranje i praćenje provođenja mjera zaštite i unapređenja prirodnog okoliša u cilju osiguranja kvalitete stanovanja i kvalitetnog uređenja naselja,
- promicanje i obavljanje stručnih poslova vezanih za očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa, te zaštitu spomenika kulture.

 IV. skupina poslova - PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA - odnosi se na:
- vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i građenja ( donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencija koje vodi Odjel):
- izdavanje lokacijskih dozvola;
- izdavanje rješenja o uvjetima građenja
- potvrda parcelacijskih elaborata;
- donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice;
- izrada izvješća o radu , te dostava izvješća i raspoloživih podataka za potrebe drugih
- tijela Gradske uprave,
- donošenje rješenja o promjeni imena investitora
- vođenje evidencije o izdanim aktima
- izdavanje i drugih akata u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

V. skupina poslova - IZDAVANJE AKATA VEZANIH ZA GRAĐENJE- odnosi se na:
 Vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja izdavanja akata vezni za građenje:
- izdavanje rješenja za građenje
- izdavanje potvrda glavnog projekta,
- izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
- izdavanje potvrda izvedenog stanja,
- izdavanje dozvola za uklanjanje građevine,
- obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola,
- izdavanje uvjerenja za uporabu građevine
- izdavanje uvjerenja o vremenu građenja građevina
- izdavanje potvrda za samostalne uporabne cjeline u zgradama (etažiranje),
- vođenje podataka o zgradama za potrebe statističkih izvješća prema posebnom propisu,
 - izdavanje i drugih akata za građenje u skladu sa Zakonom .

VI. skupina poslova – POMOĆI I OSTALO - odnosi se na:
- pružanje pomoći ostalim upravnim tijelima u pripremi prijedloga odluka i drugih akata za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
- poticanje i pomoć u radu raznim oblicima udruživanja građana u području zaštite i unapređenja prirodnog okoliša i zaštite kulturne baštine,
- obavljanje i drugih stručnih poslova određenih Zakonom o prostornom uređenju, te poslova koje mu povjeri Gradsko vijeće i Gradonačelnik u vezi ostvarenja prostornih uvjeta za razvoj Grada, zaštitu okoliša i kulturne baštine,
- obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova u vezi pripremanja i organiziranja sjednica radnih tijela Gradonačelnika i Gradskog vijeća za koje je zadužen posebnim aktima;
- pripremanje i organiziranje provođenja postupaka javne nabave iz svog djelokruga. 

 

ZAKONSKI OKVIR

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu

http://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

 • Zakon o prostornom uređenju

http://www.zakon.hr/z/689/Zakon-o-prostornom-uređenju

 • Zakon o gradnji

http://www.zakon.hr/z/690/Zakon-o-gradnji

 • Zakon o građevinskoj inspekciji

http://www.zakon.hr/z/691/Zakon-o-građevinskoj-inspekciji

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom

http://www.zakon.hr/z/657/Zakon-o-održivom-gospodarenju-otpadom

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

http://www.zakon.hr/z/241/Zakon-o-vlasništvu-i-drugim-stvarnim-pravima

 • Zakon o zemljišnim knjigama

http://www.zakon.hr/z/103/Zakon-o-zemljišnim-knjigama

 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

http://www.zakon.hr/z/513/Zakon-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora

 • Zakon o zaštiti okoliša

http://www.zakon.hr/z/194/Zakon-o-zaštiti-okoliša

 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

http://www.zakon.hr/z/156/Zakon-o-državnoj-izmjeri-i-katastru-nekretnina

 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

http://www.zakon.hr/z/726/Zakon-o-izvlaštenju-i-određivanju-naknade

 • Zakon o grobljima

http://www.zakon.hr/z/381/Zakon-o-grobljima

 • Zakon o cestama

http://www.zakon.hr/z/244/Zakon-o-cestama

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

http://www.zakon.hr/z/245/Zakon-o-prijevozu-u-cestovnom-prometu

 • Zakon o javnoj nabavi

http://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi

SLUŽBENICI


Odsjek za komunalni red  Odsjeka za prostorno uređenje 
   
Savjetnik za pravne poslove
Ana Jelić, dipl.iur.
Tel: 044/681-081
Fax: 044/681-082
Email: ana.jelic@kutina.hr
Voditelj odsjeka za prostorno uređenje
Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.

Tel. 044/692-035
Fax. 044/683-459
Email: gelesic@kutina.hr

Viši savjetnik za građenje i investicijsko održavanje
Darko Lež, dipl. ing. građ.
Tel. 044/681-081
Fax. 044/681-082
Email: lez@kutina.hr
Viši savjetnik za provedbu dok. prost. uređenja i građenja
Snježana Šlabek Ohman, dipl. ing. arh
Tel. 044/692-036
Fax. 044/683-459
Email: slabek-ohman@kutina.hr
Referent - komunalni redar
Boris Kustec, kem.tehn.
Tel. 044/681-081
Fax. 044/681-082
Mob. 099/3 999 533
Email: kustec@kutina.hr

Referent - komunalni redar
Igor Rendulić
Tel: 044/681-081
Fax: 044/681-082
Mob: 099/3-999-537
E-mail:rendulic@kutina.hr

Savjetnik za prostorno uređenje
Danijel Husnjak, dipl. ing. građ.

Tel. 044/692-033
Fax. 044/692-029
Email: husnjak@kutina.hr

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje
Matija Kovačević, struc.spec.ing.aedif.

Tel. 044/692-031
Fax. 044/692-029
Email: kovacevic@kutina.hr
Stručni suradnik za komunalnu naknadu
Gordana Maravić, bacc.oec.

Tel. 044/681-081
Fax. 044/681-082
Email: maravic@kutina.hr
Savjetnik za prostorno uređenje
Valentina Štefančić, dipl.ing.građ.

Tel. 044/692-032
Fax. 044/692-029
Email: stefancic@kutina.hr
Referent za opće poslove
Tereza Opačak, ek.tehn.
Tel. 044/681-081
Fax. 044/681-082
Stručni suradnik - upravni referent za provedbu dokumenata
Sandra Rudolf, upr.prav.

Tel. 044/692-037
Fax. 044/683-459
Email: rudolf@kutina.hr
Referent za građenje i komunalni doprinos
Vlado Rast
Tel. 044/681-081
Fax. 044/681-082
Stručni suradnik za provedbu dok. prost. uređenja i građenja
Senkica Đurinec, ing.arh. 

Tel. 044/692-037
Fax. 044/683-459
Email: durinec@kutina.hr
Referent za održavanje  komunalne infrastrukture
Vesna Šafran, građ.teh.

Tel. 044/681-081
Fax. 044/681-082
Mob. 099/3999-536,
Email: safran@kutina.hr
 
Pomoćnik pročelnika za prostorno uređenje 
Nikolina Borić, mag.ing.geod. et geoinf.
Tel. 044/692-030
Fax. 044/692-029
Email: boric@kutina.hr