GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Upravni odjel za gospodarstvo

Privremeni pročelnik

Hrvoje Krmelić, dipl. ing. agr.
Tel
. 044/692-020
Fax. 044/692-029
Email: gospodarstvo@kutina.hr

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj obavlja poslove koji se odnose na:

 • usklađivanje, usmjeravanje i praćenje ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području Grada;
 • poduzetništvo i obrtništvo;
 • poslovne zone;
 • poslovanje u gradskim tvrtkama i trgovačkim društvima u kojima Grad ima udjele u vlasništvu;
 • unapređivanje i razvoj poljoprivrede i zaštitu poljoprivrednog zemljišta;
 • poslove vezane uz koncesije;
 • upravljanje gradskom imovinom (upravljanje gradskim zemljištem, stambenim prostorom, poslovnim prostorom te nematerijalnom imovinom)
 • pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove vezano za imovinsko-pravna pitanja (utvrđivanje prijedloga, planova, akata i ugovora koji se odnose na stjecanje nekretnina te na upravljanje i raspolaganje gradskom imovinom)
 • vođenje registra gradske imovine;
 • zaštitu na radu, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu;
 • zaštitu osoba i imovine, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika;
 • zaštitu potrošača;
 • pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove vezane za pripremu i provedbu projekata;
 • sudjelovanje u pripremi i provedbi strateških, programskih i ostalih operativnih dokumenata Grada te praćenje istih;
 • suradnja s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te institucijama nadležnim za druge međunarodne i nacionalne programe; 
 • vođenje baze projekata Grada, gradskih tvrtki, ustanova te ostalih projekata od interesa za Grad;
 • stručne, administrativne i ostale poslove praćenja i obrade natječaja fondova Europske unije te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora financiranja te predlaganje projekata za prijavu;
 • stručne, administrativne i ostale poslove upravljanja projektima sufinanciranih iz raznih izvora financiranja;
 • pružanje stručne pomoći ostalim upravnim odjelima, gradskim ustanovama i tvrtkama u pripremi i provedbi projekata;
 • praćenje i koordiniranje rada Razvojne agencije MRAV;
 • i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

ZAKONSKI OKVIR:

Zakon o proračunu

http://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-proračunu


Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

http://www.zakon.hr/z/411/Zakon-o-financiranju-jedinica-lokalne-i-područne-(regionalne)-samouprave


Zakon o računovodstvu

http://www.zakon.hr/z/118/Zakon-o-računovodstvu


Zakon o fiskalnoj odgovornosti

http://www.zakon.hr/z/425/Zakon-o-fiskalnoj-odgovornosti


Zakon o sustavu civilne zaštite

http://www.zakon.hr/z/809/Zakon-o-sustavu-civilne-zaštite

Zakon o vatrogastvu

http://www.zakon.hr/z/305/Zakon-o-vatrogastvu

Zakon o ugostiteljskom djelatnosti

http://www.zakon.hr/z/151/Zakon-o-ugostiteljskoj-djelatnosti


SLUŽBENICI:

Djelatnici gospodarskog odsjeka 
Voditelj odsjeka za gospodarstvo
Hrvoje Krmelić, dipl.ing.agr.
Tel. 044/692-015
Fax. 044/692-029
Email: gospodarstvo@kutina.hr
krmelic@kutina.hr


Viši savjetnik za gospodarstvo 
Marija Vučinić, dipl.ing.prom.
 
Tel. 044/692-021
Fax. 044/692-029
Email: vucinic@kutina.hr

Viši savjetnik za EU projekte
Mišel Novosel

Tel. 044/692-033
Fax. 044/692-029
Email: novosel@kutina.hr

Savjetnik za poljoprivredu 
Mario Straga, dipl.ing.agr.
 
Tel. 044/692-028
Fax. 044/692-029
Email: straga@kutina.hr

Viši savjetnik za pravne poslove i javnu nabavu
Martina Juretić-Bedeković, dipl.iur.
 
Tel. 044/692-027
Fax. 044/692-029
Email: juretic@kutina.hr


Savjetnik za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom grada
Tihana Radošević, mag.iur.
Tel. 044/692-025
Fax. 044/692-029
Email: radosevic@kutina.hr


Referent za održavanje imovine grada 
 
Tel. 044/692-023
Fax. 044/692-029
Email: