GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Na poslovima pročelnika

Radmila Pavličić, dipl. oec.
Tel
. 044/692-020
Fax. 044/692-029
Email: gospodarstvo@kutina.hr
pavlicic@kutina.hr

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

obavlja upravne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada te razvrstane u slijedeće skupine:
 I. skupina - GOSPODARSTVO
II. skupina - RAZVOJ
III. skupina - UPRAVLJANJE IMOVINOM
IV. skupina - OSNOVNE DUŽNOSTI FINANCIJA
V. skupina - PRORAČUNSKI ZADACI
VI. skupina - POMOĆI I ZAŠTITA

I. skupina poslova - GOSPODARSTVO -odnosi se na:
- praćenje i analiziranje gospodarskih i društvenih kretanja na području Grada,
- usklađivanje, usmjeravanje i praćenje ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području Grada; - koordinacija tvrtki u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada i određivanje zajedničkih kriterija za organizaciju, standarde usluga i troškova, cijene, te poslove kontrole i praćenja izvršenih usluga i cijena;
 - predlaganje mjera promicanja, razvoja i sustavnog unapređenja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, te pružanje savjetničkih usluga zainteresiranim poduzetnicima;
- osmišljavanje i vršenje promidžbe gospodarskog potencijala Grada u zemlji i inozemstvu, te pružanje informativnih usluga zainteresiranim ulagačima;
- usklađivanje razvojnih aktivnosti Grada i pojedinih gospodarskih subjekata na području Grada;
- suradnju s različitim institucijama i centrima koji se bave razvojem gospodarskih djelatnosti, te sudjelovanje u izradi zajedničkih programa u svrhu rješavanja određenih problema u gospodarstvu;
- obavljanje stručnih poslova i predlaganje mjere za poticanje poljoprivrede;
- obavljanje poslova vezanih uz program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske,
- obavljanje poslove kontrole i unapređenja rada mjesnih odbora na području Grada iz djelokruga svoje nadležnosti,
- obavljanje poslova vezanih uz zaštitu potrošača,
- obavljanje i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga grada koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, odnosno općim aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

II. skupina poslova - RAZVOJ - odnosi se na:
- izradu mjerila za utvrđivanje prioriteta u financiranju/ sufinanciranju kapitalnih projekata;
- izradu obrazaca i naputaka za pripremu kapitalnih projektnih zahtjeva;
- prikupljanje kapitalnih projektnih zahtjeva, ocjenjivanje kapitalnih potreba i financijskih mogućnosti za ostvarenje kapitalnih projekata, te na osnovu utvrđenih mjerila izrada prijedloga kapitalnih projekata po prioritetima, a koji se u cijelosti ili djelomično financiraju sredstvima gradskog proračuna;
- praćenje ukupnog ostvarenja programa kapitalnih projekata, te izrada godišnjih programa i izvješća o ostvarenju programa koji proizlaze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu;
- praćenje natječaja europskih institucija i mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, te predlaganje kapitalnih projekata koji se mogu financirati od strane europskih bankarskih i drugih organizacija. Upravni odjel može poslove iz prethodnog stavka ovoga članka obavljati i za potrebe drugih korisnika čija se djelatnost financira i iz proračuna Grada.

III. skupina poslova - UPRAVLJANJE IMOVINOM - odnosi se na:
- vođenje imovinsko-pravnih poslova, te provođenje postupaka u pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada,( poslovi kupoprodaje nekretnina, utvrđivanja prava služnosti i dr.)
- sudjelovanje Grada u sudskim i upravnim postupcima vezanim uz imovinu Grada ( postupcima povrata imovine i dr),
- suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave;
- upravljanje gradskim zemljištem, stambenim prostorom, poslovnim prostorom, javnim površinama, a koji su u vlasništvu Grada Kutine;
- upravljanje vodama (odvodnja otpadnih voda, određivanje naknade za razvoj u cijeni vodne usluge, utvrđivanje visine priključka na komunalne vodne građevine);
- vođenje evidencije gradske imovine;
- planiranje upravljanja gradskom imovinom , što se posebno odnosi na:
  • o upravljanje građevinskim zemljištem ( evidencija građevinskog zemljišta, namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, visina kupoprodajne cijene, visina naknade za korištenje, propisivanje općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje zakupnine/ najamnine/ prava građenja, kontrola korištenja, utvrđivanje prestanka prava korištenja, evidencija korisnika i naknade za korištenje i sl.);  
  • upravljanje stambenim prostorom ( mjerila za korištenje, visina najamnine, propisivanje općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje najma, osiguranje imovine, kontrola korištenja, evidencija stanova, najmoprimaca i visine najamnine i sl.); 
  • upravljanje poslovnim prostorom (namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, visina zakupa/ najma, propisivanje općih i posebnih uvjeta natječaja , ugovaranje zakupnine/ najamnine, osiguranje imovine, kontrola korištenja, evidencija poslovnih prostora, zakupoprimaca/ najmoprimaca i visine zakupnine/ najamnine i sl.); 
  • upravljanje javnim površinama (namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, visina zakupa/najma, propisivanje općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje zakupnine/najamnine, kontrola korištenja, evidencija javnih površina datih na korištenje, korisnika i visine naknade za korištenje i sl.), 
  • upravljanje nematerijalnom imovinom - analiziranje stanja imovine Grada te s tim u vezi pripremanje i poticanje drugih ulagača na ostvarenje gospodarskih projekata. 

IV. skupina poslova – OSNOVNE DUŽNOSTI FINANCIJA - odnosi se na:
- pripremanje nacrta odluka i predlaganje mjera iz nadležnosti Upravnog odjela, u cilju ostvarenja što boljih prihoda proračuna Grada,
- obavljanje poslova na utvrđivanju obveznika, te razrezu i naplati gradskih poreza,
- sudjelovanje pri utvrđivanju obveznika i razreza komunalne naknade i spomeničke rente, te praćenje, analiziranje i predlaganje mjerila za poboljšanje njihove naplate,
- obavljanje poslova naplate svih ostalih izvornih prihoda proračuna Grada,
- obavljanje poslova platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
- vođenje knjigovodstvene evidencije u vezi s izvršavanjem proračuna, knjigovodstvene evidencije imovine Grada i druge financijske i knjigovodstvene evidencije propisane posebnim propisima,
- organiziranje i provođenje godišnjeg popisa imovine u vlasništvu Grada,
- praćenje, kontroliranje i analiziranje, te predlaganje i provođenje mjera u cilju povećanja prihoda i poboljšanja stanja naplate svih javnih prihoda proračuna Grada
- pripremanje i izradu godišnjeg Plana nabave upravnih tijela Grada, te vođenje zakonom propisanih evidencija,
- pripremanje i provođenje postupaka javne nabave.

V. skupina poslova - PRORAČUNSKI ZADACI - odnosi se na:
- pripremu i izvršenje Proračuna Grada, njegovih izmjena tijekom godine, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna, te svih pratećih dokumenata,
- obavljanje poslova unutarnjeg nadzora nad radom svih upravnih tijela Gradske uprave i proračunskih korisnika, a radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, primjenjivanja zakona i ostalih propisa,
- planiranje, praćenje, kontroliranje i analiziranje izvršavanja izdataka proračuna, - predlaganje mjera u cilju optimalizacije izdataka,
- sastavljanje mjesečnih izvješća o izvršavanju proračuna Grada,
- obavljanje poslova vezanih uz obračun i isplatu plaća i naknada,
- obavljanje ostalih financijsko – računovodstvenih poslova u vezi s izvršavanjem proračuna Grada,
- sastavljanje zakonom propisanih financijskih izvješća o poslovanju proračuna za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnika, Ministarstva financija, te Državne revizije.

 VI. skupina poslova – POMOĆI, ZAŠTITA I OSTALO - odnosi se na:
- obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova u vezi pripremanja i organiziranja sjednica tijela Gradonačelnika i Gradskog vijeća, za koje je zadužen posebnim aktima,
- pružanje pomoći ostalim upravnim tijelima u pripremi kapitalnih projektnih zahtjeva,
- pripremanje, organiziranje i praćenje ostvarenja kapitalnih projekata iz djelokruga rada ostalih upravnih tijela, a kojih je nositelj Grad ili koji se djelomično financiraju proračunskim sredstvima Grada i kojih nositelj nije Grad;
- pripremanje, organiziranje i praćenje provođenja mjera zaštite i unaprjeđenja prirodnog okoliša, pod čime se podrazumijeva protupožarna i civilna zaštita,
- provođenje mjera zaštite potrošača – korisnika javnih usluga.
- pripremanje specijaliziranih financijskih izvješća ( financijske analize, statističke usporedbe i sl.), kao potpore procesima odlučivanja za potrebe upravnih tijela,
- suradnju s državnim i drugim tijelima, te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku.

 

ZAKONSKI OKVIR:

Zakon o proračunu

http://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-proračunu


Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

http://www.zakon.hr/z/411/Zakon-o-financiranju-jedinica-lokalne-i-područne-(regionalne)-samouprave


Zakon o računovodstvu

http://www.zakon.hr/z/118/Zakon-o-računovodstvu


Zakon o fiskalnoj odgovornosti

http://www.zakon.hr/z/425/Zakon-o-fiskalnoj-odgovornosti


Zakon o sustavu civilne zaštite

http://www.zakon.hr/z/809/Zakon-o-sustavu-civilne-zaštite

Zakon o vatrogastvu

http://www.zakon.hr/z/305/Zakon-o-vatrogastvu

Zakon o ugostiteljskom djelatnosti

http://www.zakon.hr/z/151/Zakon-o-ugostiteljskoj-djelatnosti


SLUŽBENICI:

Djelatnici gospodarskog odsjeka  Djelatnici financijskog odsjeka 
Voditelj odsjeka za gospodarstvo
Hrvoje Krmelić, dipl.ing.agr.
Tel. 044/692-015
Fax. 044/692-029
Email: gospodarstvo@kutina.hr
krmelic@kutina.hr
Voditelj odsjeka za financije i javnu nabavu:

Tel. 044/660-400
Fax: 044/683-557
Viši savjetnik za gospodarstvo 
Marija Vučinić, dipl.ing.prom.
 
Tel. 044/692-021
Fax. 044/692-029
Email: vucinic@kutina.hr
Viši savjetnik za razrez i naplatu javnih prihoda
Žana Vugrin, dipl.iur.
Tel. 044/692-016
Fax: 044/692-029
Savjetnik za EU projekte
Mišel Novosel

Tel. 044/692-033
Fax. 044/692-029
Email: novosel@kutina.hr
Savjetnik za razrez i naplatu javnih prihoda
Ana-Marija Tuksar, dipl.oec.

Tel. 044/692-019
Fax: 044/692-029
E-mail: tuksar@kutina.hr
Viši stručni suradnik za poljoprivredu 
Mario Straga, dipl.ing.agr.
 
Tel. 044/692-028
Fax. 044/692-029
Email: straga@kutina.hr
Viši stručni suradnik za računovodstvo
Karmela Badanjak
Tel. 044/660-400
Fax: 044/683-557
Savjetnik za pravne poslove i javnu nabavu
Martina Juretić-Bedeković, dipl.iur.
 
Tel. 044/692-027
Fax. 044/692-029
Email: juretic@kutina.hr
Referent za računovodstvo
Vesna Crnjak
Tel. 044/625-173
Fax: 044/683-557

Stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove
Zinka Majstrović, iur. 
Tel. 044/692-025
Fax. 044/692-029
Email: majstrovic@kutina.hr
Referent za računovodstvo
Ankica Kabelka
Tel. 044/660-405
Fax: 044/683-557

Referent za održavanje imovine grada 
Tomislav Habek, građ.teh.
 
Tel. 044/692-023
Fax. 044/692-029
Email: habek@kutina.hr
Referent za računovodstvo
Marica Grahovac
Tel. 044/660-406
Fax: 044/683-557
email: grahovac@kutina.hr
  Referent za praćenje javnih prihoda
Nevenka Klarić
Tel. 044/692-018
Fax: 044/692-029
e-mail: klaric@kutina.hr

 

Referent za praćenje javnih prihoda
Daniela Gutrung

Tel. 044/692-019
Fax:044/692-029
e-mail: gutrung@kutina.hr