GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Pročelnik

v.d. Andrija Vdović, univ. spec.oec.  
Tel. 044/692-040
Fax. 044/692-029
Email: drustvene@kutina.hr

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

obavlja upravne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada razvrstane u slijedeće skupine:

 • I. skupina - PREŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
 • II. skupina - KULTURA I SPORT
 • III. skupina - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
 • IV. skupina - POMOĆI

 

 

I. skupina poslova - PREŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - odnosi se na:

- rješavanje potreba lokalnih stanovnika u području brige o djeci predškolskog uzrasta, odgoja i obrazovanja, a pod čim se podrazumijeva:

1. osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba na području predškolskog odgoja, te djelomično osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju,
2. praćenje i analiziranje stanja na području brige o djeci, odgoju i obrazovanju, te izrada planskih i programskih dokumenata s ciljem poboljšanja stanja u navedenim područjima,
3. planiranje održavanja  kapitalnih projektnih zahtjeva u cilju osiguravanja materijalno tehničkih preduvjeta za obavljanje djelatnosti u području predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja i praćenje njihova izvršavanja,
4. praćenje rada javnih ustanova i drugih pravnih osoba koje su osnovane radi ostvarivanja koristi i potreba stanovnika u području predškolskog odgoja, osnovnog i visokog obrazovanja.

 II. skupina poslova - KULTURA I SPORT - odnosi se na:

-rješavanje potreba lokalnih stanovnika u području kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture i sporta, a pod čim se podrazumijeva:
1. osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba na području kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture i sporta,
2. praćenje i analiziranje stanja na području kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture i sporta, te izrada planskih i programskih dokumenata s ciljem poboljšanja stanja u navedenim područjima,
3. planiranje održavanja kapitalnih projektnih zahtjeva u cilju osiguravanja materijalno tehničkih preduvjeta za obavljanje djelatnosti na području kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture i sporta i praćenje njihova izvršavanja,
4. priprema, organiziranje i praćenje provođenja mjera zaštite kulturne baštine,
5. poticanje sponzorstva i donatorstva namijenjenih očuvanju i unapređenju standarda na području kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture i sporta,
6. praćenje rada javnih ustanova i drugih pravnih osoba koje je Grad osnovao radi ostvarivanja koristi i potreba stanovnika na području kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture i sporta, a čija se djelatnost u cijelosti ili djelomično financira proračunskim sredstvima Grada,
7. vođenje brige o programima javnih potreba i iz oblasti informiranja.

III. skupina poslova - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO - odnosi se na:
 - rješavanje potreba lokalnih stanovnika u području socijalne skrbi i zdravstva, a pod čim se podrazumijeva:
1. osiguravanje zaštite životnog standarda stanovništva putem Socijalnog programa Grada, dijelom sredstava za zadovoljavanje potreba u području zaštite zdravlja, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti životinja i bilja,
2. praćenje i analiziranje stanja na području socijalne skrbi i zdravstva, te izrada planskih i programskih dokumenata s ciljem poboljšanja stanja u navedenim područjima,
3. planiranje održavanja ikapitalnih projektnih zahtjeva u cilju osiguravanja materijalno tehničkih preduvjeta za obavljanje djelatnosti u području socijalne skrbi i zdravstva,
4.praćenje rada javnih ustanova i drugih pravnih osoba koje je Grad osnovao radi ostvarivanja  koristi i potreba stanovnika na području socijalne skrbi i zdravstva.  

IV. skupina poslova – POMOĆI - odnosi se na:

- praćenje  i poticanje rada javnih ustanova  i udruga osnovanih za djelatnost vatrogastva i protupožarne zaštite,
- poticanje i pomoć u radu raznim oblicima udruživanja građana u području brige o djeci i mladima, kulture, tehničke kulture i sporta, socijalne skrbi i zdravstva, te humanitarnih udruga;
- pružanje pomoći i praćenje rada iz ostalih područja društva  koje posebnim propisima isključivo nisu stavljene u nadležnost drugih tijela;
- obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova u vezi pripremanja i organiziranja sjednica radnih tijela Gradonačelnika i Gradskog vijeća za koje je zadužen posebnim aktima,
- obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

ZAKONSKI OKVIR

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  http://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-školi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju http://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-predškolskom-odgoju-i-obrazovanju

Zakon o sportu http://www.zakon.hr/z/300/Zakon-o-sportu

Zakon o kulturnim vijećima http://www.zakon.hr/z/537/Zakon-o-kulturnim-vijećima

Zakon o ustanovama http://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

Zakon o udrugama http://www.zakon.hr/z/64/Zakon-o-udrugama

Zakon o socijalnoj skrbi  http://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

http://www.zakon.hr/z/824/Zakon-o-socijalnoj-skrbi-2016

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2016. godine http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_122_2311.html

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2016. godine http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_122_2316.html

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html

Odluka o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_70_1515.htmlSLUŽBENICI

 • Savjetnik za društvene djelatnosti
 • Viši savjetnik za odgoj i obrazovanje
  • Renata Vlahek, prof.
   Tel. 044/692-041
   Fax. 044/692-029
 • Savjetnik za pravne i socijalne poslove
  • Željko Tomičić, dipl.prav.
   Tel: 044/692-048
   Fax: 044/683-463
   E-mail: tomicic@kutina.hr
 • Viši savjetnik za kapitalna ulaganja, investicijsko održavanje i zaštitu na radu
  • Eldar Obralić, dipl.ing.građ.
   Tel. 044/692-024
   Fax. 044/692-029
   Email:obralic@kutina.hr
 • Viši referent za društvene djelatnosti
  • Andrea Horvat
   Tel. 044/692-022
   Fax. 044/692-029
   Email: horvat@kutina.hr