GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu
Stručna služba i opći poslovi

Stručna služba i opći poslovi

Pročelnik

v.d. Martina Vazdar, dipl.iur.
Tel. 044/692-014
Fax. 044/692-029
Email: vazdar@kutina.hr

STRUČNA SLUŽBA I OPĆI POSLOVI

obavlja upravne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada razvrstane u slijedeće skupine:

I. skupina poslova - OPĆI POSLOVI
II. skupina poslova - GRADSKA I MJESNA SAMOUPRAVA
III. skupina poslova – INFORMACIJSKI SUSTAV

I. skupina poslova - OPĆI POSLOVI – odnosi se na:
1. obavljanje stručnih, protokolarnih, savjetodavnih, općih i administrativnih poslova za:
- potrebe Gradonačelnika, njegovih zamjenika i njihovih radnih tijela
- potrebe rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;
- pripremanje općih i pojedinačnih akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika iz djelokruga rada, praćenje propisa iz samoupravnog djelokruga Grada, njihove primjene i poštivanja rokova za provođenje,
- davanje pravnih i drugih stručnih mišljenja u vezi s radom Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
- obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova u vezi pripremanja i organiziranja sjednica Gradskog vijeća,Gradonačelnika te njihovih radnih tijela za poslove po posebnim aktima;
- osiguravanje vođenja zapisnika i tonsko snimanje na sjednicama, te objavljivanje akata
- obavljanje i organiziranje poslova u vezi službenog protokola, prigodnih svečanosti i organizacije posjeta ;
- upravljanje ljudskim potencijalima ( kadrovska politika,stručno osposobljavanje i usavršavanje,radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, te službenika i namještenika gradske uprave)
- vođenje uredskog poslovanja i brige o čuvanju arhivske građe, te vođenje poslova pisarnice;
- koordinaciju poslova vezanih za sudske sporove u kojima je Grad po bilo kojem osnovu stranka,
- poslove otpreme pošte, brige o tekućem čišćenju i održavanju poslovnih prostorija koje koristi gradska uprava
- obavljanje drugih poslova po nalogu gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća, a vezane uz rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih tijela; te
- obavljanje ostalih tehničkih poslova (evidencija korištenja i održavanje službenih vozila koje koristi Grad. 2. obavljanje poslova suradnje i promidžbe kao:
- suradnje sa saborskim zastupnicima, naročito u postupku donošenja i izmjene propisa iz područja lokalne samouprave, te suradnje sa članovima Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, naročito u postupku donošenja i izmjene akata koji su od posebne koristi za Grad Kutinu;
- obavljanje poslova u svrhu ostvarivanje suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu; - obavljanje poslove suradnje tijela Grada s državnim tijelima, medijima i građanima;
- obavljanje poslove čija je svrha promidžba Grada u zemlji i inozemstvu,
- razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluje u gradskoj upravi. 3. obavljanje poslova komunikacije odnosi se na:
- osmišljavanje, uspostavljanje i trajno provođenje komunikacije s javnošću;
- istraživanje javnog mijenja, analiziranje prijedloga i inicijativa građana, te upućivanje istih nadležnim upravnim tijelima;
- poticanje i pružanje pomoći u radu raznim oblicima udruživanja građana u područjima koja nisu u djelokrugu rada ostalih upravnih tijela;
- objavljivanje akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika, te upravnih tijela Grada.

II. skupina poslova - GRADSKA I MJESNA SAMOUPRAVA - odnosi se na:
- obavljanje stručnih i drugih poslova kojima se omogućava građanima neposredno sudjelovanje u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad, a pod čim se podrazumijeva:

1. vođenje brige o unapređenju rada mjesne samouprave,
2. prikupljanje zahtjeva mjesnih odbora, prosljeđivanje nadležnim odjelima, povratno izvješćivanje o planovima nadležnih upravnih odjela ,obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za potrebe mjesnih odbora, te poslova vezanih uz rad tijela mjesnih odbora,
3. pružanje stručno tehničke pomoći u radu mjesnih odbora,
4. vođenje registra mjesnih odbora,
5. vođenje registra zaposlenika svih korisnika proračuna;
6. pružanje pravne pomoći građanima

III. skupina poslova – INFORMACIJSKI SUSTAV – odnosi se na:

- planiranje koncepcije razvoja informacijskog sustava Grada;
- upravljanje informacijama (web stranice Grada, statističko-analitička potpora djelovanju gradske uprave, upravljanje zapisima-uredsko poslovanje,informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka), vođenje jedinstvene informacijske i informatičke baze podataka potrebne za planiranje i korištenje, a za potrebe svih upravnih tijela Gradske uprave;
- nadzor i održavanje informacijskog sustava,
- educiranje korisnika informacijskog sustava.

ZAKONSKI OKVIR

SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

Savjetnik za informacijske sustave i e-upravu
Tomislav Uroić, dipl.inf.
Tel. 044/692-026
Fax. 044/692-029
Email: uroic@kutina.hr

Viši stručni suradnik za kadrovske i opće poslove
Martina Vazdar
Tel. 044/692-014
Fax. 044/692-029 
Email: vazdar@kutina.hr

Stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću
Bernarda Grdić
Tel. 044/692-012 
Fax. 044/692-029 
Email: grdic@kutina.hr

Stručni suradnik za kadrovske i opće poslove

Tel. 044/692-014
Fax. 044/692-029 


Referent u pisarnici i pismohrani
Snježana Podhraški
Tel. 044/692-042
Fax. 044/692-029 
Email: podhraski@kutina.hr

Administrativni tajnik gradonačelnika
Ivana Stjepanek
Tel. 044/692-010
Fax. 044/692-029 
Email: stjepanek@kutina.hr

Referent za opće poslove
Irena Kozarić 
Tel: 044/692-042
Fax: 044/692-029

Spremačica - Dostavljač
Milka Rašić