GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Javnopravna tijela za posebne uvjete

1.   HEP - Operator  distribucijskog  sustava  d.o.o. Elektra Križ, Trg Sv. Križa 7

2.   Moslavina – plin d.o.o. Kutina, Trg kralja Tomislava 6

3.   Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb, Jurišićeva 13

4.   Moslavina d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1

5.   MUP PU Sisačko moslavačka Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Sisak, Lj. Posavskog 1

6.   Županijska uprava za ceste SMŽ, Sisak, A. Cuvaja 16

7.   Sanitarna inspekcija, Kutina, Trg kralja Tomislava 12

8.   HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4

9.   Sisačko-moslavačka Županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisak, Trg bana Josipa Jelačića 6

10 .  INA Naftaplin d.d., Sektor istraživanja nafte i plina, Služba za odnose sa državnom i lokalnom upravom, Zagreb, V. Holjevca 10

11. Plinacro d.o.o., Zagreb, Savska cesta 88a

12. Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Sisak, Sisak, Lađarska 28c

13. HŽ – Infrastruktura d.o.o., Zagreb, A. Mihanovića 38.

14. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, Sisak, I. Meštrovića 28

15. Hrvatske vode, VGI za slivno područje Lonja Trebež, Kutina, Radićeva 7b

16. Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Zagreb, Kutina, A.G.Matoša 40

17. JU Park prirode Lonjsko polje, Jasenovac, Trg kralja P. Svačića bb

18. JANAF Jadranski naftovod d.d., Zagreb, Miramarska 24

19. Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, Širolina 4

20. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb, Trg kralja P.Krešimira IV 1

Povratak

Popis planova

Red.br.

Naziv plana

Izrađivač

SN Grada Kutine

1.1

PPU Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

3/04

1.2

I. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

7/06

1.3

I. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

 – ispravak

 

1/07

1.4

II. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

7/09

1.5

II. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

 – ispravak

 

9/09

1.6.

III. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

2/13

 

 

 

 

2.1

GUP grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

3/02

2.2

I. Izmjene i dopune

GUP-a grada Kutina

UIH d.d. Zagreb

2/03

2.3

II. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

7/04

2.4

III. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

7/06

2.5

IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine 

UIH d.d. Zagreb

8/09

2.6

IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine 

– ispravak

 

1/10

2.7

IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine 

– ispravak

 

7/10

2.8

GUP-a grada Kutine 

- pročišćeni tekst

UIH d.d. Zagreb

7/10

2.9.

V. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine 

UIH d.d. Zagreb

2/13

 

 

 

 

3.1

DPU središta grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

9/05

3.2

I. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

2/07

3.3

II. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

8/09

3.4

DPU središta grada Kutine

- pročišćeni tekst

UIH d.d. Zagreb

7/10

 

 

 

 

4.1

DPU trgovački centar Kutina - zapad

ARH 90 d.o.o. Zagreb

9/03

4.2

I. Izmjene i dopune

DPU trgovački centar Kutina - zapad

ARH 90 d.o.o. Zagreb

5/09

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

DPU 17 (Pevec)

UIH d.d. Zagreb

4/07

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

DPU gradskog groblja u Kutini

Arhitektonski fakultet

6/03

6.2

I. Izmjene i dopune

DPU gradskog groblja u Kutini

Arhitektonski fakultet

7/06

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

DPU novog groblja u Repušnici

Arhitektonski fakultet

2/05


Povratak

Prostorni plan uređenja Grada Kutine

 NaslovDatum modificiranjaVeličina (kB) 
13-02_3ID PPUGKT_3a1-01_Prirodna_bastina29.9.2015.2,05 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_3a2-01_NEM29.9.2015.1,84 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_3a2-02_NEM29.9.2015.2,58 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_2d1-02_vodnogosp+poplave 29.9.2015.2,68 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_2d2-01_odvodnja29.9.2015.1,84 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_2d2-02_odvodnja29.9.2015.2,53 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_3b-01_kultura29.9.2015.1,86 MBPreuzmi
PPU grada Kutine - Grafički dio- 1-25000 zip29.9.2015.53,18 MBPreuzmi
PPU Grada Kutine - Grafički dio 1-5000 .zip29.9.2015.21,80 MBPreuzmi
PPU Grada Kutine - Pročišćeni tekst29.9.2015.511,96 KBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_3c1-01_uvjeti_koristenja29.9.2015.1,93 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_3c1-02_uvjeti_koristenja29.9.2015.3,25 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_3c2-02_uvjeti_planovi29.9.2015.2,57 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_2d1-01_vodnogosp+poplave29.9.2015.1,90 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_3c2-01_uvjeti_planovi29.9.2015.1,90 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_1-01_namjena 29.9.2015.4,05 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_1-02_namjena29.9.2015.4,75 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_2c2-02_nafta_plin29.9.2015.2,58 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_3a1-02_Prirodna_bastina29.9.2015.2,56 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_3b-02_kultura29.9.2015.2,56 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_2a-01_promet29.9.2015.1,86 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_2c1-01_elektroenergetika29.9.2015.1,86 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_2c1-02_elektroenergetika29.9.2015.2,53 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_2c2-01_nafta_plin29.9.2015.1,85 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_2a-02_promet29.9.2015.2,61 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_2b-01_posta-telekom29.9.2015.1,85 MBPreuzmi
13-02_3ID PPUGKT_2b-02_posta-telekom29.9.2015.2,50 MBPreuzmi