GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Zaštita osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» broj 103/03., 118/06., 41/08. i 130/11., 106/12) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizič­kim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj zbirke osobnih podataka (Grad Kutina) za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidencije koja sadrži temeljne informacije o zbirci. Evidencije o zbirkama osobnih podataka koje vodi obavezan je dostaviti u Središnji registar evidencija zbirki osobnih podataka, sukladno članku 14., 15. i 16. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Evidencije slijedećih zbirki osobnih podataka koje se vode u Gradu Kutini su:

Stručna služba i opći poslovi:

1.       Osobni očevidnik službenika i namještenika
2.       Evidencija osoba na stručnom osposobljavanju.

 Upravni odjel za gospodarstvo i financije

 Odsjek za gospodarstvo Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

  1. Evidencija o zakupu građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Kutine
  2. Evidencija o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta
  3. Evidencija o privremenom korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta
  4. Evidencija o slobodnoj ugovorenoj najamnini gradskih stanova
  5. Evidencija o zaštićenoj najamnini gradskih stanova
  6. Evidencija o otplati stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Odsjeku za financije i javnu nabavu Upravnog odjela za gospodarstvo i financije:

  1. Evidencija o plaćama službenika i namještenika
  2. Evidencija o isplatama temeljem ugovora o djelu ili autorskom honoraru
  3. Evidencija obveznika javnih prihoda Grada
  4. Evidencija obveznika vezana za naplatu i prisilnu naplatu javnih prihoda Grada

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti

 1.       Jednokratne novčane pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta
2.       Jednokratne novčane pomoći
3.       Naknada za troškove stanovanja
4.       Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva
5.       Studentske stipendije

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka Grada Kutine:

Ivana Stjepanek
Trg kralja Tomislava 12; 44 320 Kutina
tel.: 044 692 010
fax.: 044 692 029
e-mail: stjepanek@kutina.hr